Potrebne so popolnoma nove oblike vključevanja v zaposlitev: sporočilo za javnost sklepne novinarske konference projekta INVOLVED (program Interreg), 13. 12. 2021

Projekt INVOLVED poteka v okviru evropskega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija (s polnim imenom Socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost / Soziale Integration arbeitsmarktferner und ausgrenzungsgefährdeter Menschen durch ehrenamtliches Engagement und neue Formen der Beschäftigung, caritas-involved.eu) želi v družbo vključiti tudi ljudi, ki so dolgo časa brezposelni in živijo v težkih življenjskih pogojih. Čezmejno sodelovanje, v katerem je moč strnilo pet organizacij Karitas iz avstrijske Koroške, Štajerske in Slovenije, nam predstavlja, kako je to mogoče doseči.

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala online in so se je udeležili predstavniki partnerjev, zainteresirani predstavniki organizacij in novinarji, so podali nekaj sklepnih misli, ugotovitev in predlogov.

Sandra je stara 30 let, zaključila je študij, vendar še ni bila “resno” zaposlena, razen nekaj ur začasne zaposlitve. Razlog za to je njena osebnostna motnja. Ko se počuti slabo in je depresivna, lahko naredi le najnujnejše. Sandra se pogosto preveč obremenjuje z okoliščinami, v katerih živi. Želi pa si, da bi bila del družbe, kar bi vključevalo tudi zaposlitev – vendar na način, ki bi ji bil prilagojen.

Znanstvena raziskava

Podobne občutke in stiske kot Sandra doživljajo mnogi dolgotrajno brezposelni. Čezmejni projekt INVOLVED je s petimi pilotnimi ukrepi in inovativnimi delavnicami v sodelovanju z deležniki iz politike, gospodarstva, kulture, nevladnih organizacij in civilne družbe raziskal, kako dolgotrajno brezposelne osebe vključiti v skupnost in nekaterim tudi pomagati pri zaposlitvi. Izvedena je bila znanstvena študija, v kateri so projektni partnerji prisluhnili potrebam ranljivih skupin, da bi ugotovili, kako je mogoče stopiti v stik z ljudmi iz obrobja družbe in jih spodbuditi k sodelovanju.

Ljudje želijo in lahko delajo

Direktor Caritas Kärnten (Karitas avstrijske Koroške), mag. Ernst Sandriesser je prepričan, da »ljudje želijo delati, in če jim je dana prava pomoč, tudi lahko delajo«. Ugotovitve projekta INVOLVED kažejo, da so poleg obstoječih ukrepov politike trga dela na Koroškem potrebne popolnoma nove oblike in možnosti zaposlovanja po urah in občasne zaposlitve. Ukrepi, ki se že izvajajo na t.i. sekundarnem trgu dela, so seveda še vedno zelo pomembna in smiselna podlaga, ki pa jo dopolnjujejo novi koncepti dela, ki ponujajo dolgoročno zaposlitev, prilagojeno situaciji posameznika. Proces vstopanja na trg dela tako med drugim vključuje tudi prostovoljstvo kot pot osebne rasti in kot družbeno koristno delo.

Uspešno delavni in tudi zaposleni

Poleg socialnega vključevanja ranljivih skupin, ki so najbolj oddaljene od trga dela, in ljudi, ki jim zaradi revščine grozi izključenost, želi INVOLVED preko prostovoljstva pomagati in ponuditi tudi nove oblike zaposlovanja. Prvič na projektu sodeluje pet organizacij Karitas: Škofijska Karitas Celje, Caritas Kärnten, Nadškofijska karitas Maribor, Slovenska karitas in Caritas Steiermark. Projekt je sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg, katerega cilj je spodbujati evropsko sodelovanje med regijami. Vsak projetni partner uspešno vključuje posameznike iz ciljnih skupin.

Petra Prattes, namestnica direktorja Caritas Graz-Seckau (Karitas avstrijske Štajerske), pripoveduje zgodbo o uspehu: »Andreja, ki trpi za duševno boleznijo, je bila ena izmed udeleženk v našem projektu. Zaradi svoje pozitivne izkušnje, da lahko nekaj naredi in da jo potrebujemo, se je po 28-ih letih vrnila na delo in ponovno sodeluje v družbenem življenju.”

Zadovoljen je tudi generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič: »Dosegli smo zastavljeni cilj in pomagali dvajsetim ranljivim osebam smiselno oblikovati in preživeti dan, razvijati nove sposobnosti in preko prostovoljstva zgraditi socialno povezanost.”

Tudi generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor, Božidar Bračun je zadovoljen, da so ljudje, ki doslej niso bili vključeni v gospodarsko in družbeno življenje, sedaj z inovativnimi oblikami zaposlovanja našli pot nazaj v družbeno sodelovanje: „Menimo, da je projekt INVOLVED izpolnil pričakovanja o senzibilizaciji tako širše javnosti kot pristojnih institucij za izjemno težaven položaj dolgotrajno brezposelnih.”

Prihodnje možnosti za devetdeset ljudi

V okviru projekta so bili razviti in izvedeni pilotni projekti po posameznih regijah za osebe, ki jim grozi brezdomstvo, osebe z duševnimi boleznimi in zasvojenostmi ter za ženske, ki trpijo zaradi nasilja. Devetdeset žensk in moških je ponovno dobilo perspektivo. Tako kot Sandra, ki je našla smiseln poklic v projektu Caritas Koroške: »Zame je projekt ‘lend.raum’ prostor, kjer si lahko to, kar si, in se ti ni treba pretvarjati. Za udobno počutje poskrbita tudi svetovalki Petra in Kathrin. Pomaga tudi to, da tam lahko govorim o svojih problemih in težavah. Tudi če mi je bilo sprva grozljivo spoznati nove, neznane ljudi, je lend.raum razlog, da zjutraj vstanem in se lotim pametnega dela.”

Dodatne informacije in gradivo projektnih partnerjev:

Mag. Ernst Sandriesser, ravnatelj Caritas Kärnten:

„Rad bi delal/a“, je stavek, ki me spremlja.

Sandra je stara 30 let, končala je študij, vendar še ni bila redno zaposlena. Imela je nekaj začasnih in priložnostnih služb. Razloga za to sta osebnostna motnja in aspergerjev sindrom. Rada bi bila del družbe – vključno z zaposlitvijo – vendar na način, ki bi ji bil prilagojen.

Brezposelni ljudje, kot na primer Sandra, imajo v trenutno obstoječih programih komaj kaj možnosti na trgu dela najti in obdržati zaposlitev. Zato so kot razširitev ponudbe potrebne nove, “vmesne oblike” zaposlitve. Ukrepi zaposlovanja, ki so že uveljavljeni na drugem trgu dela (sekundarni trg dela v Avstriji), so seveda še vedno zelo pomembna in smiselna podlaga, ki pa jih dopolnjujejo novi koncepti dela, ki ponujajo premišljeno in dolgoročno zaposlitev, prilagojeno posamezni situaciji in tudi vsebuje drugačno kombinacijo dela (prostovoljstvo in javno socialno delo, negovalno delo, samostojno delo).

Družba prihodnosti bo potrebovala takšne modele. Nove oblike dela in fleksibilni delovni modeli, svetovanje, spremljanje in podpora ljudem, ki iščejo delo, razmišljajo bolj celovito: individualno usmerjeno in osebno, a integrativno in čim bolj trajnostno z namenom opolnomočenja ljudi in njihovo ohranjanje v procesu delovnega razmerja.

Eden od projektov, ki ima nizek prag za dostop do zaposlitve, je pilotni projekt lend.raum, ki ga je Caritas Kärnten začela uresničevati letos, brezposelnim v psihično zahtevnih življenjskih razmerah ponuja prostor za prostovoljno delo v strukturiranem okviru in/ali skozi izobraževalne teme pomaga poskrbeti za razvoj samega sebe.

Prostovoljci v lend.raumu s svojo zaposlitvijo pridobijo stabilnost, varnost, občutek povezanosti in spoštovanja ter izkusijo lastno vrednost in občutek, da so v posamezni življenjski situaciji “OK”.

Vsi prostovoljci in prostovoljke, ki so bili ali so trenutno odvisni od finančne podpore, ponudbe brezplačnega svetovanja ipd., so zaradi dela v prostovoljstvu zamenjali vlogo in iz »prosilca« postali aktivni člani družbe. Tako doživljajo lastno učinkovitost in se zavedajo, da lahko tudi oni dajo svoj prispevek skupnosti.

Če je »delo pol življenja«, potem brezposelnost ni problem le s finančnega vidika, temveč prepolovi tudi socialno življenje, ker se človek ne doživlja več kot del družbe. Pri zaposlitvi torej ne gre le za materialno varnost, ampak v bistvu za družbeno vključenost in občutek, da si potreben, da prispevaš in da »smiselno« preživiš dan. Poleg tega obstaja potreba po nizkem pragu in na prostovoljstvu temelječih ponudbah za svetovanje, podporo, kvalifikacije in zaposlitev. Z vidika zaposlovanja je poleg obstoječih ukrepov politike trga dela na avstrijskem Koroškem potrebna urna in priložnostna zaposlitev, ki glede na vsebino, obseg in trajanje, omogoča postopen razvoj ranljivih oseb ter predvsem omogoča, da se individualne možnosti uporabljajo brez pritiska in nerealnih pričakovanj, ampak s spoštovanjem in priznanjem.

Izkušnje kažejo, da ljudje želijo delati, in če jim je dana prava pomoč, lahko tudi delajo. V ta namen je treba vpeljati načine, v katerih se ljudem malo približamo. Potem se razvijajo in delajo, kar lahko. In pogosto je mogoče več, kot je bilo načrtovano.

Mag. Petra Prattes, namestnica direktorja Caritas Graz-Seckau:

Neuspeh je del življenja Andreje[i] in vsak neuspeh pusti pečat. Duševna bolezen je Andrejo vrgla s tira. Takrat je imela 27 let. Od takrat ni imela nobene plačane zaposlitve. Zdaj je stara 55 let, preživi ves dan v svojem stanovanju in ves dan čisti in lika, da bi bila z nečim zaposlena. Zaradi bolezni si skoraj ne upa iti ven in nima skoraj nič socialnih stikov. Na novo zaposlitev ne upa pomisliti, saj se boji ponovnega neuspeha. Toda stik z drugimi ljudmi in sodelovanje v družbi ji koristi.

Takšno socialno vključevanje ljudi, ki so najbolj oddaljeni od trga dela in jim grozi izključenost, je bilo v središču čezmejnega projekta Interreg INVOLVED (https://www.caritas-involved.eu/), ki se je začel leta 2018 in se zaključuje konec leta 2021.

Caritas Caritas Steiermark (Caritas Štajerska) se je skupaj s štirimi partnerskimi organizacijami (vodilni partner Caritas Kärnten, Škofijska Karitas Celje, Nadškofijska karitas Maribor, Slovenska karitas) ukvarjala z vprašanjem, kateri dodatni in novi zaposlitveni pristopi bi pomagali, da se ljudje, ki že dlje časa niso bili zaposleni, vrnejo nazaj na trg dela. Raziskava ciljne skupine Strokovne visoke šole na avstrijskem Koroškem kaže potrebo po fleksibilnih oblikah zaposlitve z nizkim pragom (ponovnega) vstopa, stalno spremljanje preko socialno-izobraževalnega specialista in zmanjševanjem predsodkov do dolgotrajno brezposelnih oseb s spremljajočim občutkom za težave teh ljudi.

V okviru pilotnega projekta smo se nato odločili, da ponudimo začasno prostovoljno delo kot prvo pridružitveno možnost za zaposlitev in hkrati odpremo možnosti za kasneje plačano delovno mesto. Prostovoljstvo je bilo za zainteresirane spodbuda, da so se pri nas vključili v projekt, saj so imeli občutek, da nimajo kaj izgubiti in je zato neuspeh nemogoč. S to gotovostjo so si upali priti k nam in se lahko preizkusili v delovnem okolju.

Andreja je bila ena od ciljnih oseb. Naš prvi namen je bil, da bo zmožna enkrat na teden priti k nam v službo. Toda veselje, da lahko nekaj naredi in da jo nekdo potrebuje, jo je hitro motiviralo, da je prihajala trikrat na teden. Po 28 letih se je zopet vrnila v službo in se ponovno vključila v družabno življenje.

Do zdaj je del projekta postalo 13 ljudi, ki so po letih brezposelnosti spet dobili priložnost.

Poleg tega smo se od drugih projektnih partnerjev v čezmejni izmenjavi lahko učili. Posebno zanimanje je na primer vzbudil slovenski model, po katerem se prejemnikom socialne podpore, če so vključeni v prostovoljno socialno delo, pomoč poveča. Projekt Interreg-Involved je bil financiran do 85 odstotkov iz sredstev ESRR. Dežela Štajerska je prevzela nadaljnjih 10 odstotkov stroškov projekta.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas:

Slovenska karitas je nacionalna dobrodelna organizacija, ki nudi strokovno, socialno, materialno, finančno in laično pomoč ranljivim skupinam: otrokom, revnim družinam in posameznikom, starejšim, osebam z oviranostmi, ženskam žrtvam nasilja in zasvojenim. Med njimi so tudi dolgotrajno brezposelni, ki si želijo delati, vendar ne zmorejo 8-urnega delovnika pet dni na teden. Če bi jim prilagodili procesa dela in ponudili osebno spremljanje, bi lažje ponovno vstopili na trg dela in se vključili v družbo. S tem bi jim vrnili pravice in dostojanstvo ter zmanjšali njihovo odvisnost od socialnih oblik pomoči. Za mnoge bi prvi korak lahko bila spremljana prostovoljska dejavnost.

S to idejo je Slovenska karitas začela projektno sodelovanje s štirimi projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije. Regijsko in mednarodno raziskovanje in sodelovanje sta pokazali nekaj dobrih praks in nakazali nove smeri, kako dolgotrajno brezposelnim pomagati pri uresničevanju pravice do vključenosti v družbo, dela in dostojnega življenja. S pilotnim ukrepom smo začeli preverjati preventivne učinke pri zmanjševanju socialne izključenosti z osebnim spremljanjem. Smo na začetku razvojne poti, katere cilj je doprinos k odpravljanju vzrokov revščine in odrinjenosti na rob družbe. S projektnimi partnerji smo zgradili tesnejšo mrežo in podpisali zavezo o sodelovanju in skupnih prizadevanjih (mission statement). Oblikovali smo tudi katalog priporočenih ukrepov na področju zaposlovanja ranljivih skupin. Povzetek našega teoretičnega dela pa je v obliki dokumenta policy paper, ki je namenjen zlasti odločevalcem.

V programu, ki smo ga poimenovali ”INVOLVED – korak dlje”, smo se posebej posvetili brezposelnim, ki imajo tudi težave z zasvojenostmi (alkohol, droge), ženskam žrtvam nasilja, brezdomnim in ljudem s težavami v duševnem zdravju. Sprva smo z njimi težko prišli v stik, saj  se le stežka začnejo vključevati v družbo. Tekom srečevanj se je izkazalo, da so zelo zadovoljni s ponujenimi aktivnostmi. Močno sta jih nagovorili  kolesarska delavnica in pomoč pri delu na kmetiji. Razvijali so vztrajnost, veščine skupinskega dela, krepili koncentracijo in delovno kondicijo. To so pomembni elementi pri pridobivanju in ohranjanju delovnega mesta. En uporabnik se je tudi zaposlil. Zastavljeni cilj, da preko prostovoljskega dela pomagamo izstopiti iz izoliranosti, osmisliti in strukturirati čas, pridobiti nove veščine in graditi socialno mrežo, smo dosegli. To nam daje voljo, da nadaljujemo in da naredimo naslednji korak.

Božidar Bračun, generalni tajnik Nadškofijska karitas Maribor:

Na Nadškofijski karitas Maribor (NŠKM) že 31 let izvajamo različne humanitarne in socialno varstvene programe. V okviru čezmejnega projekta Interreg Involved smo projektni partnerji s povezovanjem organizacij Karitas okrepili mrežo – tako na ravni naše države, predvsem pa s čezmejnim sodelovanjem z avstrijskima projektnima partnerjema. V okviru čezmejne izmenjave smo pobližje spoznali programe, ki jih izvaja Caritas v Avstriji in imajo večletno dobro prakso: Carla trgovine, lokal Magdas, program Offline, …. Prav tako smo skozi raziskovanje okvirnih pogojev prepoznali različne možnosti in odgovore na podobna sistemska vprašanja ter v kontekstu dolgotrajne brezposelnosti prepoznali Sekundarni trg dela, ki deluje v Avstriji kot eno od dobrih rešitev.

Pri izvajanju ukrepa pilotnega projekta »Sprejet napredujem« smo potrdili tezo, da preko osebnega spremljanja in vključevanja dolgotrajno brezposelnih v prostovoljstvo le ti pridobijo nova znanja in kompetence, izboljša se njihova samopodoba ter razširi socialna mreža. Od vključenih smo dobili pozitivne povratne informacije. Osebe smo vključevali v vnaprej znane in dogovorjene delovne procese rednih programov NŠKM (Ljudska kuhinja Betlehem, Donirana hrana, Humanitarno skladišče), ob tem smo nudili vključenim najprej usposabljanje ter tudi redno spremljanje s strani strokovne delavke. Projekt želimo nadaljevati in razširiti tudi po zaključku projekta INVOLVED (vključevanje oseb v druge sorodne organizacije – npr. domove za starejše, vzgojne ustanove in druge delovne organizacije…, prijava razvojnega socialno varstvenega programa,…).

Menimo, da je projekt Interreg izpolnil pričakovanja glede osveščanja  tako širše zainteresirane javnosti, kot tudi pristojnih institucij glede situacije oseb, ki jih ogroža dolgotrajna brezposelnost in imajo še pridružene težave.

Na osnovi zaključkov in ob evalvaciji izvajanja čezmejnega projekta Involved smo še dodatno zavezani k pripravi novih in inovativnih vsebin pomoči, ki bodo prilagojene aktualnim stiskam in težavam ciljnih skupin, prejemnikov pomoči Karitas. Nujno moramo pripraviti odziv na zaznane stiske in težave v populaciji dolgotrajno brezposelnih oseb, katera je za obstoječi socialni sistem nevidna zaradi specifičnih in neklasificiranih stisk ter v drugem delu razviti oblike pomoči v kontekstu povečanih duševnih stisk zaradi epidemije Covid-19. Pot nenehnega, kontinuiranega stika z uporabniki, prejemniki pomoči v njihovem okolju, poznavanje potreb uporabnikov ter specifike / okvirnih pogojev lokalnega okolja v katerem dejansko živijo, je ključna za hiter odziv na nastale situacije oz. nove nepredvidljive okoliščine ter vsakokratne potrebe uporabnikov.

Da bomo navedeno lahko izvajali ter udejanjali tudi v prihodnje pa je ključnega pomena povezovanje in izmenjava med sorodnimi organizacijami tako doma kot tudi v mednarodnem okviru, zato se veselimo nadaljnjega sodelovanja in razvijanja novih, konkretnih, inovativnih programov pomoči.

Matej Pirnat, generalni tajnik Škofijska Karitas Celje:

Škofijska Karitas Celje skuša pomoč v zadnjih letih usmerjati tudi v nematerialne oblike pomoči ljudem v raznolikih stiskah, zato smo se tudi odločili za sodelovanje v projektu Interreg – Involved. Skozi povezovanje s partnerji, različnimi inovacijskimi delavnicami, raziskavo trga dela, smo oblikovali pilotni projekt Vključeni in okrepljeni. Z njim smo nadgradili naš program Socialnega vključevanja ranljivih oseb v prostovoljstvo, ki ga izvajamo že več let. Omogočili smo jim individualno spremljanje in jim pomagali, da ponovno pridobijo dostojanstvo skozi druženje, nove socialne stike, občutek koristnosti ob delu, sprejetosti, samoodgovornost in zmanjševanje občutka osamljenosti.

Ob koncu projekta ponosno ugotavljamo, da smo, kot organizacija, s sodelovanjem pridobili veliko znanja na različnih področjih. Naj izpostavim samo nekaj spoznanj: povezovanje med partnerji, široko mreženje z drugimi sorodnimi organizacijami in izkušnjo sodelovanja z njimi, čezmejno povezovanje,   kako raznolike smo si Karitas med seboj, učenja tehnik, metod, oblik, kako vstopati v prostor zagovorništva, dialoga in komuniciranja z javnostjo, kako usklajevati različna organizacijska in računovodska področja, participacija v modelu pisanja pobud in predlogov ter zahtev do odločevalcev.

Na ravni naših uporabnikov pa smo naredili korak naprej glede naše obstoječe pomoči, v smeri individualnega spremljanja, ovrednotenja, vključevanja uporabnikov, učenja zahtevnejšega dialoga z njimi, iskanja različnih pristopov in novih idej. Prišli smo do spoznanja, da bolj kot je oseba oddaljena od trga dela, pomembnejše je individualno spremljanje in iskanje primernega okolja za vključevanje.

Naša vizija prihodnosti je, da nadaljujemo  z začetim delom osebnega spremljanja in ga nadgradimo v center za poslušanje, kjer bodo uporabnikom na voljo različni profili iz različnih področij. Projekt Vključeni in okrepljeni zato nadaljujemo z lastnimi sredstvi, iskali bomo tudi razne oblike sofinanciranja. Vidimo možnost nadaljnjega povezovanja in sodelovanja med različnimi partnerji, na področju revščine, osamljenosti, oddaljenosti in slabše dostopnosti do storitev za ogrožene občane.

Foto utrinki dela v pilotnih projektih slovenskih partnerjev


Dodatne informacije in tehnična pomoč:
Andreja Verovšek, 040 464 340

[i] izmišljeno ime