Programi pomoči

1. POMOČ DRUŽINAM
Največje težave, ki tarejo družine, so brezposelnost, bolezni in psihične stiske. Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti in občasno pri plačilu osnovnih položnic. Pomaga tudi s pravno pomočjo in pri urejanju pravic, kot so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči. Na Karitas prihaja vse več družin, ki poleg gmotne pomoči potrebujejo tudi pomoč pri premagovanju čustvenih stisk, težav v medsebojnih odnosih, obvladovanju stresa in postavljanju
lastnih meja.
Info: škofijske in župnijske Karitas
pomoč študentskim družinam: 01/300-59-60

2. POMOČ OTROKOM
Vse več otrok nima izpolnjenih osnovnih pogojev za pridobivanje izobrazbe. Zaradi materialnih in drugih težav njihovih družin, postajajo med sovrstniki vse bolj
zapostavljeni. Karitas v sodelovanju z osnovnimi šolami, občinami in strokovnimi službami pomaga osnovnošolcem pri nakupu šolskih potrebščin ter plačilu kosil in šole v naravi. V mnogih župnijskih karitas je mogoča tudi učna pomoč.
V poletnem času je organizirano tudi letovanje Biserov v Portorožu, katerega se vsako leto udeleži prek 200 socialno ogroženih otrok.
Info: škofijske in župnijske Karitas

3. POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM IN INVALIDNIM
Starejši so velikokrat osamljeni in zaradi vse večje
poklicne obremenjenosti otrok nimajo nikogar, ki bi jim na njihovih domovih nudil osnovno pomoč. Z obiskovanjem, organizacijo srečanj, oblikovanjem skupin za samopomoč in ponekod tudi z organizirano strokovno oskrbo na domu Karitas poskuša premagovati tovrstne stiske in
starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in v krogu najbližjih.
Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim poteka predvsem na nivoju župnijskih Karitas v obliki druženja, organiziranja družabnih srečanj in pri sofinanciranju
različnih invalidskih pripomočkov.
Info: 01/300-59-60 ter škofijske in župnijske Karitas
Izposoja invalidksih pripomočkov v Škofijski karitas Ljubljana – 01/439-21-30
Pomoč tudi na Forumu

4. POMOČ BREZDOMCEM
Pomoč brezdomcem poteka redno vsak dan v Mariboru, Ljubljani in Kranju, občasno pa tudi v drugih krajih. Brezdomcem je v večjih centrih pomoči običajno na voljo topel obrok, jedilnica, prostor za počitek, ureditev osnovne higiene ter svetovanje, ki pokriva predvsem urejanje statusnih in stanovanjskih razmer. Brezdomcem je tako v Ljubljani kot Mariboru v posebnih ambulantah zagotovljena
tudi zdravstvena oskrba. V manjših krajih pa je pomoč brezdomcem organizirana v manjšem obsegu v okviru župnijske Karitas.
Info: škofijske in župnijske Karitas

5. POMOČ ZASVOJENIM
V sodelovanju s Skupnostjo Srečanje je Slovenska karitas ustanovila šest komun: v Vremah, Čadrgu, Razborju, Novi Gorici, Sveti Trojici in Kobiljah, ter sprejemni center v Ljubljani. Tu potekajo priprave na vstop v skupnost in ostale dejavnosti pomoči zasvojenim in njihovim svojcem kot so preventiva in motiviranje za življenje brez omame. Sprejemni center deluje tudi v Mariboru. Skupine za starše zasvojenih se srečujejo v Ljubljani, Ajdovščini in Bertokih. Skupnost Srečanje je šola za življenje. Zasvojeni si v triletnem bivanju v  komunah povrnejo osebnostno ravnotežje ter dobijo novo upanje in moč za odgovorno življenje. Vzporedno poteka pomoč njihovim  družinam in prijateljem. Po zaključku programa Karitas spremlja vračanje v normalno okolje.
Info: 01/548-02-85, Zavod Pelikan
Pomoč tudi na Forumu

6. POMOČ MATERAM IN ŽENSKAM V STISKI
Nosečnice, matere z majhnimi otroki in ženske v socialni stiski se lahko po pomoč obrnejo na materinske domove na Škofljici, v Višnji Gori, Solkanu, Cesti, Mozirju in Žalcu. Življenje in delo v materinskem domu temelji na medsebojni pomoči, strokovni in svetovalni pomoči strokovnjakov ter na delovni, zdravstveni in duhovni ponudbi. V domu lahko ostanejo toliko časa, dokler si ne najdejo rešitve, primerne tako za mater kot tudi za otroke, ter da si najdejo ustrezno zaposlitev.

Škofljica: 01/366-77-21, Solkan: 05/330-02-34
Mozirje in Žalec 059/080-350
Pomoč tudi na Forumu

7. POMOČ MIGRANTOM

Karitas aktivno deluje na področju migracij. Svojo pomoč nudi tako posameznikom, ki se znajdejo na področju Republike Slovenije brez ustrezne dokumentacije, kot tudi skupinam prebežnikov in njihovim družinam, ki so nastanjeni v Centru za tujce. Omogoča pravno svetovanje kot tudi psiho-socialno
pomoč. V sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami pa izvaja programe kot so: poletni tabor za begunce, poletne počitnice za begunske družine in različne
delavnice za prebežnike.
Info.: 01/300-59-60
Info: škofijske in župnijske Karitas

8. OSKRBA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI

Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v okviru Slovenske karitas obsega ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo žrtev, socialno, psihološko in pravno pomoč,  zagotavljanje prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa, svetovanje in informacije v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, izvajanje ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije ter zagovorništvo in opolnomočenje.
Slovenska karitas se povezuje v mrežo organizacij v Sloveniji in v tujini (pristojne državne inštitucije, Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, NVO ..)

tel.: 01/ 300 59 62, GSM: 031/ 470- 151 (dežurstvo)
e-naslov: [email protected]