PROGRAMI POMOČI V LETU 2017
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

V letu 2017 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih karitas, 458 župnijskih in območnih karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči odvisnikom. V Karitas je v letu 2017 delovalo preko 10.890 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 548.800 ur prostovoljnega dela.

V letu 2017 je bilo v različne programe Karitas vključenih skoraj 165.000 oseb, od tega 30.000 otrok in 49.000 starejših. Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 94.884 oseb in sicer:

 • 77.367 družinskih članov in posameznikov,
 • 11.829 starejših,
 • 4.249 migrantov in
 • 1.439 brezdomcev.
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2017 EUR
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI
Pomoč družinam in posameznikom 3.395.430,86
Pomoč otrokom 784.382,17
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 668.625,19
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.189.068,63
Drugi manjši programi 124.249,23
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.161.756,08
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI
Pomoč zasvojenim 772.626,24
Pomoč ženskam v stiski 739.271,78
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 254.536,68
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 554.459,02
SKUPAJ (specifični) 2.320.893,72
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.482.649,80
III. Pomoč tujini 492.889,03
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 171.448,78
V. DELOVANJE 798.148,03
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 185.764,15
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 10.130.899,80

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.


Vsebina materialne pomoči:

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.497 ton hrane. Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo.  Dodatno je prejelo:

 • 14.785 oseb pomoč v obliki plačila položnic in ob večjih nesrečah,
 • 12.549 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
 • 1.368 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
 • 212 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo,
 • 581 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu.

Svetovanje in socialno vključevanje:

 • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 14.000 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 5.445 gospodinjstev,
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 19.275 starejših,
 • prostovoljci so v več kot 90.000 obiskih razveselili preko 41.208 starejših.
 • 3.362 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
 • več kot 19.000 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, delavnice, družabne dogodek in od tega 442 v centre za mlade in otroke.

Socialno varstveni programi:

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v materinskih domovih v lanskem letu bivalo 166 žensk in otrok, v sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 228 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce in v trajni namestitvi je bilo oskrbe deležnih 85 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 463 oseb. Karitas je pomagal tudi žrtvam trgovine z ljudmi.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 10.130.899,80 EUR odhodkov in sicer 90,3 % za programe, 7,9 % za stroške delovanja in 1,8% za stroške dobrodelnih akcij.

 

*V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroški administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2017 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 35 oseb in 12 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, je delovalo 56 redno zaposlenih in 13 preko javnih del.

Trije zaposleni so delovali na področju preventive in izobraževanj ter eden na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči Slovenske karitas ter v sklopu projektov globalnega učenja.

 VIRI za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2017

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2017 predstavljali donatorji s 43,3 % (31,5 % donacije in sponzorstva ter 11,7 % poklonjena hrana in material podjetij ter posameznikov), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 20 %, hrana iz sklada EU s 15 %, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s 12,4 % ter občine s 5,9 %. Preostala sredstva v višini 3,4% so prispevali drugi manjši financerji.

Viri 2017

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2017