POROČILO ZA LETO 2020 >>>

POROČILO O DEJAVNOSTI KARITAS V LETU 2019
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

V letu 2019 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih karitas, 464 župnijskih in območnih karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. V Karitas je v letu 2019 delovalo več kot 11.500 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 677.316 ur prostovoljnega dela.

V letu 2019 je bilo v programe Karitas vključenih več kot 159.000 oseb, od tega 29.000 otrok in 54.000 starejših. Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 98.267 oseb in sicer:

 • 80.883 staršev z otroki in posameznikom,
 • 16.163 starejših ter
 • 1.221 brezdomcev.
ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2019 EUR
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI
Pomoč družinam in posameznikom 3.533.164,05
Pomoč ob naravnih nesrečah in večjih stiskah 283.765,22
Pomoč otrokom 805.420,67
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 806.825,20
Poklonjena hrana in material – od podjetij 957.069,21
Drugi manjši programi 208.633,36
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.594.877,70
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI
Pomoč zasvojenim 794.215,28
Pomoč ženskam v stiski 742.666,08
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 219.957,95
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 508.310,75
SKUPAJ (specifični) 2.265.150,06
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.860.027,76
III. Pomoč tujini 704.487,85
IV. Zagovorniške kampanje, izobraževanje, osveščanje in preventiva 347.470,03
V. DELOVANJE 718.204,66
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 181.753,94
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 10.811.944,24

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

Vsebina materialne pomoči:

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.380 ton hrane. Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo.  Dodatno je prejelo:

 • 13.070 oseb pomoč v obliki plačila položnic,
 • 1.478 ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah,
 • 11.961 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
 • 1.565 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
 • 107 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo,
 • 621 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu.

Svetovanje in socialno vključevanje:

 • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 12.390 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 6.980 gospodinjstev,
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 19.531 starejših,
 • prostovoljci so v več kot 74.910 obiskih razveselili preko 34.610 starejših.
 • 196 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
 • več kot 17.500 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, družabne dogodke, 5.000 v delavnice in 297 v centre za mlade in otroke.

Socialno varstveni programi:

Poleg splošno dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v osmih materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 219 žensk in otrok, v šestih sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 129 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce in v trajni namestitvi je bilo oskrbe deležnih 89 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 669 oseb. Karitas je pomagala tudi žrtvam trgovine z ljudmi.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2019

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 10.811.944,24 EUR odhodkov in sicer 91,7 % za programe, 6,6 % za stroške delovanja in 1,7 % za stroške dobrodelnih akcij.

*V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroške administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2019 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 43 oseb in 12 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, je delovalo 54 redno zaposlenih in 11 preko javnih del.

Sedem zaposlenih je delovalo na področju preventive, izobraževanja, razvoja in mentorstva prostovoljstva. Trije zaposleni so delovali na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči ter globalnega učenja.

VIRI za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2019

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2019 predstavljali donatorji s 43,6 % (34,8 % donacije in sponzorstva ter 8,8 % poklonjena hrana in material podjetij ter posameznikov), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 19 %, hrana iz sklada EU s 14,2 %, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s 11,3  % , občine s 4,5 % in Zavodi za zaposlovanje s 3,3 %. Preostala sredstva v višini 4,1 % so prispevali drugi manjši financerji.

Viri 2019

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2019