POROČILO ZA LETO 2019 >>>

POROČILO O DEJAVNOSTI KARITAS V LETU 2018
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

V letu 2018 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih karitas, 464 župnijskih in območnih karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. V Karitas je v letu 2018 delovalo 11.212 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 576.977 ur prostovoljnega dela.

V letu 2018 je bilo v programe Karitas vključenih več kot 158.000 oseb, od tega 28.000 otrok in 46.000 starejših.

Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 95.976 oseb in sicer:

• 80.643 staršem z otroki in posameznikom,
• 14.093 starejšim ter
• 1.240 brezdomcem.

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2018
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI
Pomoč družinam in posameznikom 3.486.481,46
Pomoč ob naravnih nesrečah (Jelendol in Črnomelj) 271.841,33
Pomoč otrokom 782.876,67
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 663.628,77
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.044.767,17
Drugi manjši programi 147.924,36
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.397.519,76
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI
Pomoč zasvojenim 782.506,87
Pomoč ženskam v stiski 720.036,03
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 199.563,72
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 536.087,32
SKUPAJ (specifični) 2.238.193,94
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.635.713,70
III. Pomoč tujini 597.675,18
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 279.586,89
V. DELOVANJE 784.011,51
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 169.488,36
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 10.466.475,64

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.


Vsebina materialne pomoči:

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.335 ton hrane. Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo.  Dodatno je prejelo:

  • 13.653 oseb pomoč v obliki plačila položnic,
  • 2.733 ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah,
  • 11.123 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
  • 1.461 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
  • 196 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo,
  • 597 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu.

Svetovanje in socialno vključevanje:

  • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 23.000 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 6.426 gospodinjstev v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 17.500 starejših,
  • prostovoljci so v več kot 91.200 obiskih razveselili preko 38.100 starejših.
  • 2.800 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
  • več kot 17.000 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, družabne dogodke, več kot 7.400 v delavnice in 286 v centre za mlade in otroke.

Socialno varstveni programi:

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 206 žensk in otrok, v sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 150 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce in v trajni namestitvi je bilo oskrbe deležnih 66 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 609 oseb. Karitas je pomagal tudi žrtvam trgovine z ljudmi.

 Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2018

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 10.466.475,64 EUR odhodkov in sicer 90,9 % za programe, 7,5% za stroške delovanja in 1,6% za stroške dobrodelnih akcij.

*V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroški administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2018 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 42 oseb in 17 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, je delovalo 52 redno zaposlenih in 10 preko javnih del.

Pet zaposlenih je delovalo na področju preventive in izobraževanj ter eden na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči Slovenske karitas ter v sklopu projektov globalnega učenja.

VIRI za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2018

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2018 predstavljali donatorji s 44,7% (34,7% donacije in sponzorstva ter 10% poklonjena hrana in material podjetij ter posameznikov), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 17,8 %, hrana iz sklada EU s 16%, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s 12 % ter občine s 5,6 %. Preostala sredstva v višini 3,9% so prispevali drugi manjši financerji.

Viri 2018

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2018