GLAVNE NALOGE SLOVENSKE KARITAS DOLOČENE V STATUTU:

Slovenska karitas je dobrodelna ustanova Katoliške cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.

 • Slovenska karitas je članica Mednarodne in Evropske karitas; sprejema njena načela delovanja, usklajevanja in sodelovanja ter povezuje Slovenijo z mednarodnimi in meddržavnimi nevladnimi organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.
 • Slovenska karitas načrtuje akcije mednarodnega pomena, spremlja njihov potek in preverja učinke. Sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma in po svetu ter podpira socialne projekte v tretjem svetu, upoštevajoč misijonsko razsežnost Cerkve.
 • Naloga Slovenske karitas je, da sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja na pomanjkljivosti na tem področju v družbi, po svojih močeh pa jim tudi pomaga proučevati in odpravljati socialne stiske.
 • Slovenska karitas povezuje in usklajuje delo Škofijskih karitas (Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto, Murska Sobota in Celje). Sodeluje z ustreznimi službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem. Njena skrb je tudi prizadevanje za promocijo prostovoljnosti.

PRIORITENA PODROČJA DELA SLOVENSKE KARITAS

SODELAVCI

A. Opis prioritetnega področja: Zavedamo se, da naša prioriteta ni zgolj izvajanje programov. V skladu z načelom družbenega nauka Cerkve, kjer je na prvem mestu človek, Karitas posveča posebno pozornost in skrb vsem ljudem, ki vstopajo vanjo kot prostovoljni in zaposleni sodelavci, prejemniki pomoči in darovalci.

B. Vizija tega področja: Karitas so usposobljeni in srčni sodelavci, ki svoje delo opravljajo iz ljubezni do sočloveka v stiski.

C. Glavni (strateški) cilji:

 • Pomagati sodelavcem Karitas odkriti in živeti osebno poklicanost in s tem krepiti in razvijati identiteto Karitas. 
 • Sodelavcem Karitas omogočiti primeren strokovni razvoj v skladu s potrebami Karitas.
 • Pridobiti nove prostovoljce.
 • Razviti Karitas v prostor srečanja in solidarnosti, kjer vsi – zaposleni in prostovoljni sodelavci, prejemniki pomočiin darovalci – uresničujejo svoje človeško dostojanstvo.

PROGRAMI

Opis prioritetnega področja: Nadgraditi je treba obstoječe programe in razviti nove predvsem v smeri odgovarjanja na aktualne stiske, svetovanja, spremljanja, samopomoči, preventive in dela s starejšimi.

Vizija tega področja: Karitas učinkovito in celostno pomaga človeku v stiski tako, da varuje človekovo dostojanstvo, gradi medgeneracijsko solidarno življenjsko okolje in je blizu vsem ljudem v stiski, predvsem pa družinam, otrokom in starejšim.

Glavni (strateški) cilji:

 • Poenotenje kriterijev in izvajanja splošnih dobrodelnih programov Škofijskih karitas na področju pomoči družinam, posameznikom in otrokom.
 • Razviti in okrepiti program družabništva in skupin za starejše na župnijah, z namenom priti do najbolj zapuščenih in osamljenih.
 • Razviti medgeneracijsko vključevanje na ravni župnij v povezavi s pastoralno dejavnostjo župnije.
 • Razvijati preventivne programe z namenom preprečevanja socialne ogroženosti in socialne izključenosti.
 • Razviti posebne programe za mlade v Karitas v sodelovanju z drugimi organizacijami – ustanovami.
 • Uskladiti in izboljšati merjenje učinkovitosti programov.

DRUŽBA

Opis področja: Karitas je zagovornik dostojanstva vsakega človeka, še posebej revnih in ranjenih. Karitas kot občestvo ustvarja dom za vse, s tem da v družbi sodeluje z drugimi ter z obveščanjem in ozaveščanjem gradi pravično, sočutno in solidarno družbo.

Vizija tega področja: Karitas je v družbi zagovornik dostojanstva vsakega človeka, vzgojitelj v pravičnosti, sodeluje z drugimi ter si prizadeva za sočutje in spravo.

Glavni (strateški) cilji:

 • Sodelovati z vsemi, ki v družbi delajo za človeka v stiski.
 • Biti glas revnih v družbi.
 • Ustvarjati pogoje za pravično družbo in si prizadevati za spravo.
 • Preko medijev obveščati o poslanstvu Karitas, pomoči ljudem v stiski in vzgajati za sočutje in solidarnost.

MREŽA

Opis področja. Karitas kot konstitutivna razsežnost poslanstva Cerkve uresničuje svoje poslanstvo etično in učinkovito ter skrbi za stabilno delovanje in razvoj mreže.

Vizija tega področja: Karitas deluje kot mreža (občestvo), ki z jasno identiteto povezuje deležnike v učinkovit in odziven pastoralni organizem.

Glavni (strateški) cilji:

 • Krepiti identiteto Karitas kot konstitutivne razsežnosti poslanstva Cerkve.
 • Skrbeti za etičnost in preglednost poslovanja Karitas na vseh ravneh.
 • Zagotavljati pokritost mreže glede na potrebe.
 • Ohranjati in negovati medsebojno zaupanje med vsemi deležniki Karitas (sodelavci, prejemniki, donatorji).
 • Izboljšati informiranje in komunikacijo.
 • Skrbeti za stabilne vire financiranja.

VIR:Strateški načrt Slovenske karitas za obdobje 2014–2018