»Svet je danes postal ena velika globalna vas. Tako ljudje s svojimi dejanji vsakodnevno vplivamo drug na drugega. To ima lahko pozitivne ali negativne posledice tudi za prebivalce čisto na drugem koncu sveta …«

 Globalno učenje:

  • Je aktiven in ustvarjalen vseživljenjski proces učenja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje, pomaga  bolje razumeti  svetovne probleme in neenakosti z vključevanjem različnih perspektiv ter spodbuja posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.
  • Temelji na razvijanju spodobnosti kritičnega mišljenja ter drugih osebnostnih in družbenih veščin kot so vrednote (solidarnost, sodelovanje, odgovornost) itd.
  • Cilj aktivnosti globalnega učenja so aktivni in globalno odgovorni državljani in skupnosti, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k bolj pravični družbi in k trajnostnemu razvoju. (Vir: Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji (Sloga, 2010); Smernice za globalno izobraževanje (Center Sever-Jug Sveta Evrope, 2008), Trocair, 2009)

Na Slovenski karitas že od leta 2007 naprej izvajamo različne projekte in aktivnosti na področju globalnega učenja preko katerih želimo predvsem mlade po slovenskih vrtcih in šolah, učitelje, politike in splošno javnost v Sloveniji opozoriti na različne svetovne problematike, ter jih spodbuditi k razmišljanju o teh in k večji solidarnosti do tistih, ki trpijo zaradi revščine, neenakosti, konfliktov …

Karitasovo razumevanje globalnega učenja je povezano z našimi vrednotami solidarnosti, sodelovanja, vztrajnosti, poguma in odgovornosti. Globalno učenje temelji na ozaveščanju, analizi, razmišljanju in konkretni aktivnosti posameznikov za pravičnost in spremembe.

To razumevanje globalnega učenja je vpeto v širšo vizijo in delovanje naše organizacije za boljši svet, kjer vladata pravica in mir, kjer je vsem zagotovljeno človekovo dostojanstvo in so spoštovane človekove pravice, kjer imajo vsi zagotovljene osnovne stvari za preživetje in kjer so viri porazdeljeni pravično, kjer imajo ljudje nadzor nad njihovimi lastnimi življenji in tisti, ki imajo moč delajo za skupno dobro.

 

Na Slovenski karitas smo izvedli sledeče projekte globalnega učenja:

  • »Za srce Afrike« 2007
  • »Vpliv podnebnih sprememb na prebivalce držav v razvoju«, 2008 (glej več)
  • »Vpliv HIV-a in AIDS-a na prebivalstvo držav v razvoju in na razvojne procese v Afriki«, 2008 in 2009 (glej več)
  • »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«, 2010 do 2012 (glej več)