Hrana iz Evropske unije je dokaz, da Evropska skupnost in država Slovenija nista brezbrižni do najbolj ogroženih prebivalcev in se pri nas izvaja od leta 2006 namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambnih izdelkov ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) že od leta 2014 koordinira  projekte izvajanja razdeljevanja hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov. Operativni programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020 se je z letom 2023 zaključil. Ukrep sta izvajali Slovenska karitas in RKS.

V neposredno pomoč s hrano je  bilo na Karitas v preteklem letu 2023 vključenih skoraj 111.078 prejemnikov vse materialne pomoči v hrani.  S tem ukrepom je bilo najbolj ogroženim osebam s strani MDDSZ zagotovljeno 1.404 ton najbolj osnovnih prehrambnih artiklov: pšenična moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko, olje, mešana marmelada, konzervirana zelenjava – pelati, fižol in grah. Dodatno je z enkratno oktobrsko dobavo v letu 2023 MDDSZ zagotovilo še dodatne artikle: konzerviran goveji golaž, konzerviran mestni ragu, oljčno oljčno in cvetlični med.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je meseca januarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024-2026 v okviru programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP).

Slovenska karitas se je prijavila na Javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024-2026 in bila med drugimi tudi izbrana za izvajanje dejavnosti.

Cilj razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanja spremljevalnih ukrepov je zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam in odpraviti njihovo materialno prikrajšanost in socialno izključenost.

V sklopu izvajanja dejavnosti  POMP  sta v letu 2024 predvideni 2 dobavi prehrambnih artiklov:

 1. dobava: v obdobju od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024
  (moka, kratke in dolge testenine, riž, mleko, olje, fižol, pelati in marmelada)
 2. dobava: v obdobju od 1. 9.  2024  do 30. 9. 2024
  (moka , kratke in dolge testenine, riž, mleko, olje, fižol, pelati in marmelada)

V neposredno pomoč najbolj ogroženim bo v letu 2024 zagotovljeno skupno cca 1.600 ton prehrambnih artiklov.

Vsi prejeti prehrambni artikli bodo po vsaki dobavi v centralna skladišča distribuirani na več kot 300 razdelilnih mest Karitas. Le tam bodo srčni prostovoljci Karitas skrbno pripravljali pakete pomoči za posameznike in družine, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Preostalo hrano bo zagotavlja Karitas iz drugih virov.

V namen izvajanja dejavnosti EU hrane imamo pri Karitas 6 centralnih skladišč (LJ, MB, CE, KP, NM in MS) in več kot 300 razdelilnih mest.

Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja hrane in o upravičenosti do prehrambnih izdelkov ter vključitve v spremljevalne ukrepe  so na voljo na posameznih Škofijskih karitas.

Karitas spodbuja solidarnosti med uporabniki. Artikle, ki jih ne uporabljate, pustite drugim – s tem preprečite prodajo hrane in metanje hrane v smeti.

Ob prejemu hrane iz Evropske unije bodo prejemniki pomoči še naprej deležni tudi izvajanja t.i. spremljevalnih ukrepov – osebnega stika s prostovoljci, sodelavci Karitas. Tako so deležni tudi druge pomoči in podpore, kot npr:

 • pogovor in poslušanje,
 • psihosocialno svetovanje
 • razbremenilni pogovori,
 • opogumljanje,
 • svetovanje,
 • individualna obravnava,
 • delavnice in predavanja,
 • učenje, kako preživeti z manj dohodki,
 • izobraževanje,
 • napotitev na mehanizme socialne države in informiranje o pravicah iz javnih sredstev,
 • informiranje in spodbujanje k vključevanju v druge programe, ki so namenjeni spodbujanju socialnega vključevanja in socialne aktivacije,
 • povezovanje in napotitev upravičenih končnih prejemnikov pomoči v obravnavo pristojnim službam,
 • psihosocialna pomoč ob večjih naravnih nesrečah.

Cilj spremljevalnih ukrepov je izboljšanje socialne vključenosti končnih prejemnikov.
Za dodatne informacije o možnostih vključitve v storitev spremljevalnih ukrepov se obrnite na najbližjo Karitas.

V okviru programa smo pripravili tudi zgibanko za ŠK Celje, ŠK Ljubljana, ŠK Koper, ŠK Novo mesto, ŠK Mursko Soboto, NŠK Maribor.

Kdo je upravičen do te pomoči?

Končni prejemniki pomoči so upravičene osebe s seznama, ki ga v skladu z drugim odstavkom a79.d člena ZSV, enkrat letno določil minister, pristojen za socialno varstvo. V skladu s Sklepom o določitvi oseb, upravičenih do materialne pomoči iz evropskih sredstev za odpravo prikrajšanosti in socialne izključenosti, za leto 2024, so do pomoči iz POMP v letu 2024 upravičene osebe z najvišjo stopnjo tveganja revščine v državi, med katere sodijo:

 • brezposelne osebe v materialni stiski,
 • zaposlene osebe v materialni stiski,
 • osebe, prizadete v naravnih nesrečah,
 • skupnost enega od staršev z otrokom (ali več otroci),
 • upokojenci z nizkimi pokojninami,
 • posamezniki, ki živijo sami v gospodinjstvu (še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več),
 • brezdomci,
 • marginalne skupine oseb (Romi, begunci, priseljenci, …),
 • posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji,
 • posamezniki in družine, pri katerih upravičenec za razdeljevanje pomoči v hrani prepozna stisko.

Seznam končnih prejemnikov pomoči oziroma upravičenih oseb v letu 2024 je objavljen na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Urad-za-izvajanje-EKP/MPO/Kljucni-dokumenti/SKLEP_MINISTRA-podpisan.pdf

Dokazila – seznam uradnih listin (določen s strani ministrstva), na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost končnih prejemnikov do prejema pomoči za leto 2024 je naslednji:

 • odločba o denarni socialni pomoči,
 • odločba o izredni denarni socialni pomoči,
 • odločba o varstvenem dodatku,
 • odločba o otroškem dodatku,
 • dokazilo o višini pokojnine,
 • plačilna lista,
 • dokazilo o prijavi v evidenco brezposelnih,
 • odločba o občinskih pomočeh,
 • odločba o nadomestilu za invalidnost.

Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov je financirana PROGRAMA ESS+ ZA ODPRAVLJANJE MATERIALNE PRIKRAJŠANOSTI V SLOVENIJI V OBDOBJU 2021-2027

logo_mddsz