plakat

Hrana iz Evropske unije je dokaz, da Evropska skupnost in država Slovenija nista brezbrižni do najbolj ogroženih prebivalcev in se pri nas izvaja od leta 2006 namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambnih izdelkov ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) že od leta 2014 koordinira  projekte izvajanja razdeljevanja hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov. Operativni programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020 se je z letom 2023 zaključil. Ukrep sta izvajali Slovenska karitas in RKS.

V neposredno pomoč s hrano je  bilo na Karitas v preteklem letu 2023 vključenih skoraj 111.078 prejemnikov vse materialne pomoči v hrani.  S tem ukrepom je bilo najbolj ogroženim osebam s strani MDDSZ zagotovljeno 1.404 ton najbolj osnovnih prehrambnih artiklov: pšenična moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko, olje, mešana marmelada, konzervirana zelenjava – pelati, fižol in grah. Dodatno je z enkratno oktobrsko v letu 2023 MDDSZ zagotovilo še dodatne artikle: konzerviran goveji golaž, konzerviran mestni ragu, oljčno oljčno in cvetlični med.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je meseca januarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024-2026 v okviru programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (POMP).

Slovenska karitas se je prijavila na Javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024-2026. Za leto 2024 sta predvideni dve dobavi prehrambnih izdelkov.

V primeru izbora na Javnem razpisu bodo vsi prejeti artikli po dobavi v centralna skladišča Karitas distribuirani na več kot 300 razdelilnih mest Karitas. Le tam bodo srčni prostovoljci Karitas skrbno pripravljali pakete pomoči za posameznike in družine, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Preostalo hrano bo zagotavljala Karitas iz drugih virov.

V namen izvajanja dejavnosti EU hrane imamo pri Karitas 6 centralnih skladišč (LJ, MB, CE, KP, NM in MS) in več kot 300 razdelilnih mest.

Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja hrane in o upravičenosti do prehrambnih izdelkov so na voljo na posameznih Škofijskih karitas.

Karitas spodbuja solidarnosti med uporabniki. Artikle, ki jih ne uporabljate, pustite drugim – s tem preprečite prodajo hrane in metanje hrane v smeti.

Ob prejemu hrane iz Evropske unije bodo prejemniki pomoči še naprej deležni tudi izvajanja t.i. spremljevalnih ukrepov – osebnega stika s prostovoljci, sodelavci Karitas. Tako so deležni tudi druge pomoči in podpore, kot npr:

 • pogovor in poslušanje,
 • psihosocialno svetovanje
 • razbremenilni pogovori,
 • opogumljanje,
 • svetovanje,
 • individualna obravnava,
 • delavnice in predavanja,
 • učenje, kako preživeti z manj dohodki,
 • izobraževanje,
 • napotitev na mehanizme socialne države in informiranje o pravicah iz javnih sredstev,
 • informiranje in spodbujanje k vključevanju v druge programe, ki so namenjeni spodbujanju socialnega vključevanja in socialne aktivacije,
 • povezovanje in napotitev upravičenih končnih prejemnikov pomoči v obravnavo pristojnim službam,
 • psihosocialna pomoč ob večjih naravnih nesrečah.

V okviru programa smo pripravili tudi zgibanko za ŠK Celje, ŠK Ljubljana, ŠK Koper, ŠK Novo mesto, ŠK Mursko Soboto, NŠK Maribor.
Za dodatne informacije o možnostih koriščenja storitev spremljevalnih ukrepov se, prosimo, obrnite na najbližjo Karitas.

Kdo je upravičen do te pomoči?

Družine in posamezniki, ki zaradi nizkih dohodkov nimajo dovolj za vsakdanje preživetje in plačilo stroškov:

* prejemniki DSP,
* delavci, katerih podjetje je šlo v stečaj ali že več mesecev niso dobili plače,
* zaposleni z minimalno plačo,
* enostarševske družine,
* upokojenci z nizkimi pokojninami,
* brezdomci, begunci, tujci …,
* posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji,
* posamezniki in družine pri katerih Karitas prepozna stisko.

Končni prejemniki pomoči so upravičene osebe s seznama, ki ga bo v skladu z drugim odstavkom a79.d člena ZSV, enkrat letno določil minister, pristojen za socialno varstvo.
Seznam končnih prejemnikov pomoči oziroma upravičenih oseb v letu 2024 bo objavljen na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov je financirana PROGRAMA ESS+ ZA ODPRAVLJANJE MATERIALNE PRIKRAJŠANOSTI V SLOVENIJI V OBDOBJU 2021-2027

logo_mddsz