MEDNARODNA RAZVOJNA IN HUMANITARNA POMOČ

Slovenska karitas izvaja projekte in programe mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah, ki ležijo večinoma v osrčju Afrike, predvsem na revnih podeželskih območjih v Ruande, Burundija, Zambije, Malavija, Centralnoafriške republike, Madagaskarja in v Bocvani. Prednostna področja dela so oskrba z vodo in hrano, šolstvo in zdravstvo. Delovanje Slovenske karitas na mednarodnem razvojnem področju temelji na vzajemnem sodelovanju predvsem s slovenskimi misijonarji in z lokalnimi Caritas, ki so ves čas prisotni na terenu ter dobro poznajo lokalne razmere in potrebe prebivalstva. Vsi projekti potekajo na osnovi lokalnih potreb. V vsa dela so vključeni domačini, ki z zaslužkom lažje preživijo svoje družine. Slovenska karitas podpira projekte v Afriki s pomočjo sredstev zbranih v dobrodelni akciji Za srce Afrike, posamezni projekti pa so sofinancirani tudi s strani Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča Slovenije. V zadnjih 9-ih letih (od leta 2006 dalje) smo podprli gradnjo, obnovo in/ali opremljanje 5-ih šol in vrtca, 3 zdravstvenih centrov in 2 porodnišnic, gradnjo 8 večjih vodnjakov, podprla delovanje centrov za podhranjene ter dodatno usposabljanje zdravstvenega kadra in zdravstveno vzgojo za prebivalstvo, kar dnevno lajša življenje preko 250.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. Več o podprtih projektih v Afriki:

Projekti v teku

  1. Projekt »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi«

Slovenska karitas je v januarju 2018 začela z izvedbo razvojnega projekta »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi«, ki poteka v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda in slovensko misijonarko v Ruandi, s. Vesno Hiti. V sklopu projekta bo 600 revnih družin vključenih v aktivnosti izboljšanja metod kmetovanja ter usposabljanja za zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Mnoge med njimi bodo prejele tudi učinkovite kuhalnike, luči na sončno energijo, vključene pa bodo tudi v izgradnjo teras, pogozdovanje in možnost za namakanje pridelovalnih površin. Projekt, ki se bo izvajal v obdobju od 2018 do 2020, (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije v skupni vrednosti 200.000 evrov. Podprlo ga bo tudi slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. z materialnim (in-kind) prispevkom v vrednosti 17.000 evrov, Slovenska karitas pa bo prispevala 21.400 evrov iz sredstev zbranih v akciji Za srce Afrike.

Opis problematike v Ruandi

Ruanda je najgosteje naseljena država v Afriki. Z manj kot 1,25$/dan živi 63 % prebivalstva. Preživetje večine je odvisno od tega, kar pridelajo na majhnem kosu zemlje, katere rodovitnost se s tradicionalnim načinom obdelave slabša. Ob sušah primanjkuje dostopnejših vodnih virov za namakanje, po drugi strani pa erozija letno odplakne 10.000 ton nezaščitene zemlje, kar dodatno prizadene revne. Možnosti za dohodek iz druge dejavnosti so redke, posebej za ženske. Problem podeželja v Ruandi je tudi slab dostop do električne energije, ki jo ima le 4 % prebivalstva in prekomerno krčenje gozdov zaradi neučinkovite rabe lesa, kajti več kot 60 % prebivalstva še kuha na odprtem ognju. Ob vsem tem se povečuje revščina in lakota ter slabša zdravje prebivalstva, posebno žensk in otrok.

Cilji in aktivnosti projekta

S projektom želimo 600 najranljivejšim družinam iz 12 lokalnih skupnostih na hribovitem podeželju v občinah Mutuntu in Gashari v zahodni Ruandi izboljšati dostop in omogočiti učinkovitejšo rabo naravnih virov ter jim s tem zagotoviti boljše možnosti za preživetje in dostojnejše življenje. Poleg tega bo projekt prispeval k varovanju okolja v Ruandi.

V okviru projekta bodo potekale različne aktivnosti. Lokalne skupnosti se bo ozaveščalo o učinkoviti rabi virov. 480 ranljivim družinam se bo zagotovilo učinkovite glinene kuhalnike/peči s katerimi se porabi manj lesa za pripravo hrane. 350 družinam, ki uporabljalo svetilke na kerozin, se bo zagotovilo luči na sončno energijo. Na območjih, kjer so suše najdaljše, se bo za lokalne skupnosti zagotovilo vodne črpalke, na najbolj plazovitih območjih pa zgradilo terase in posadila drevesa za zaščito pred erozijo tal. 600 družin bo prejelo domače živali, kar bo pripomoglo k naravnemu gnojenju zemlje ter kvalitetna semena ter sadike sadnih dreves za bolj pestro prehrano družin. Veliko pozornosti bo namenjeno tudi izboljšanju kmetijskih praks. Predvsem ženske in dekleta bodo deležne skupinskih usposabljanj za zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Izobraževale se bodo o varčevanju, posojilih, pripravi poslovnega načrta ter za pridobitev veščin, kot izdelovanju stisnjenih eko opek s strani strokovnjakov podjetja Damahaus Prestige d.o.o., ki bo lokalnim skupnostim za ta namen poklonilo tudi dve ročni preši. Zagon dejavnosti na podlagi najboljših poslovnih načrtov se bo subvencioniralo.

Projekt bo prispeval tudi k uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki uravnoteženo povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo razvoja preko 17 univerzalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030 v vseh državah sveta. Neposredno bo prispeval k podcilju 12. 2 (doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo), posredno pa tudi k drugim ciljem, predvsem k odpravi revščine in lakote.

        

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Sporočilo izraža mnenje Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Končani projekti

1. Mukungu in Musango (Ruanda): Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s skupnostjo sester usmiljenk v Ruandi  v letih 2015 do 2017 izvajali projekt pod naslovom »Izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v SV Ruandi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS (80.000 EUR). Potekal je v okviru zdravstvenih centrov v Mukungu in Musangu, ki oskrbujeta 37.000 ljudi.  Nastal je na podlagi lokalnih potreb in pripomogel k boljšemu zdravju lokalnega prebivalstva. Stopnja rodnosti je v teh revnih podeželskih krajih visoka in starši težko nahranijo in šolajo vse otroke. Zaradi neozaveščenosti še vedno 50 % žensk rojeva doma in zato številne zaradi zapletov pri porodu umrejo. Problem je tudi visoka stopnja podhranjenosti (do 50 %) in bolezni otrok od 0 do 5 let, predvsem povezanih s pomanjkljivo higieno. Glavni namen projekta je bil odgovoriti na te potrebe ljudi. V okviru obeh zdravstvenih centrov je lokalni kader izobraževal pare o načrtovanju družine, ozaveščal matere o reproduktivnem zdravju in negi novorojenčkov, v Mukungu se je obnovil in povečal tudi porodniški del centra, nudila se je redna zdravstvena vzgoja materam o pravilni prehrani in higienski oskrbi otrok, materam s podhranjenimi otroci pa so se zagotovila semena za pridelavo hrane, naučili so jih domače izdelave mila, nekatere tudi šiviljstva. Projekt je  spremlja slovenska misijonarka v Mukungu, s. Vesna Hiti, s katero Slovenska karitas sodeluje že dlje časa.

Več o doseženih rezultatih projekta si preberite na tej povezavi.


  Projekt sofinancira Vlada republike Slovenije.
  Projekt izraža mnenja Slovenske karitas in
  ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

2. Nyangungu (Burundi): Projekt »Zagotovitev trajnostnih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje otrok iz kraja Nyangungu v Burundiju«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, (110.000 EUR)  v letih 15 do 2017, prav tako v partnerskem sodelovanju s sestrami usmiljenkami in sicer z enoto v kraju Rwisabi v Burundiju v okviru katere deluje slovenska misijonarka s. Bogdana Kavčič. V kraju Nyangungu, ki leži v bližini Rwisabija, je 2012 hud vihar močno uničil osnovno šolo, 12 učilnic zidanih iz blata je ostalo brez strehe, kasneje pa jih je še dodatno uDSC08186ničil dež. Staršem je začasno uspelo pokriti le 4 razrede. Ker je prostora premalo, mnogi šoloobvezni otroci iz tega kraja tako že 3 leta ne hodijo k pouku. Glavni namen projekta je bilo  zgraditi in opremiti novo osnovno šolo z 12 učilnicami za 720 otrok in zbornico za učitelje. Nova šola, kjer se je pouk za vse otroke začel v septembru 2016, je zgrajena trdno iz žgane opeke, tako da jo v prihodnje vremenske ujme ne bodo mogle uničevati. Poleg šole se se zgradile tudi sanitarije za deklice in dečke (12 WC-jev) ter namestila dva 10.000-litrska rezervoarja za oskrbo učencev s pitno vodo. V vsa dela v povezavi z gradnjo šole je bilo vključenih 192 domačinov, ki so s tem dobili tudi priložnost za delo in preživetje družin. Projekt bo daljnoročno prispeval k povečani stopnji pismenosti mladih, k boljšemu zdravju in zmanjšanju revščine v kraju Nyangungu v Burundiju.

Več o  izvedbi projekta si lahko preberete v: Fotoreportaža o izvedbi projekta izgradnje OŠ v Nyangungu v Burundiju

Več o doseženih rezultatih projekta na tej povezavi.


  Projekt sofinancira Vlada republike Slovenije.
  Projekt izraža mnenja Slovenske karitas in
  ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

 3. Kigali (Ruanda):Na Slovenski karitas smo v juniju 2014 zaključili z izvedbo dvoletnega projekta razvojnega sodelovanja »Zagotovitev trajnih kapacitet za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje za otroke iz revnih družin v okrožju Kicukiru v Kigaliju v Ruandi«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Projekt je nastal na podlagi potreb lokalnega prebivalstva v Ruandi. Starši so prosili lokalno partnerico Filles de la Charite iz Kigalija, v okviru katere od leta 2003 deluje vrtec, da bi imela le-ta za njihotvoritev OŠ Kigaliove otroke tudi osnovno šolo. V Ruandi je namreč premalo javnih šol, učilnice so prenatrpane, z do 100 otroki v enem razredu. Tako se otroci le malo naučijo, ali pa zaradi revščine celo prenehajo hoditi v šolo, ki je v Ruandi plačljiva. Ta novozgrajena šola pa bo omogočila kakovostno izobrazbo najrevnejšim otrokom iz tega območja.

V letu 2012 smo za oskrbo šole z vodo zvrtali vrtino in namestili cisterno za črpanje podtalnice. Z gradnjo nove šole je lokalna partnerica iz Kigalija začela v aprilu 2013. Do konca avgusta 2013 je bila sama zgradba šole s 7-imi učilnicami zelo kvalitetno in trdno zgrajena. Po projektu, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, se je nato kupila in namestila kvalitetna strešna kritina ter strop na zgradbo šole. Ministrstvo je financiralo tudi gradnjo zgradbe s 7-ih WC-ji za deklice in učiteljice ter nakup in montažo dveh 10.000 l cistern za zbiranje deževnice s streh šole za potrebe sanitarij. Podprli so tudi nakup šolskega pohištva za opremo 4 učilnic, šolskih tabel za vse učilnice ter učbenikov za prvi in drugi razred OŠ.

Kar daje še posebno vrednost projektu je, da je bilo v vsa dela pri projektu vključenih do 80 lokalnih delavcev iz Kigalija in okolice, ki so tako dobili priložnost za delo in zaslužek. Marsikatera družina teh delavcev, predvsem pomočnikov zidarjev, ki dobijo delo le ob večjih projektih, bi sicer živela v pomanjkanju. Vsa dela pri gradnji šole je spremljala slovenska misijonarka Vesna Hiti, ki deluje v okviru lokalne partnerice že 24 let.ž

Predstavnica Slovenske karitas se je v maju 2014, v času terenskega obiska v Ruandi, udeležila otvoritve te šole, na kateri so nastopali otroci, ki jo bodo obiskovali. Predstavnik staršev otrok se je v govoru iz srca zahvalil vsem v Sloveniji, ki so pomagali zgraditi to šolo za njihove otroke, ki bodo tako s pridobitvijo dobre izobrazbe lahko imeli lepšo prihodnost. Predstavniki Ministrstva za šolstvo v Ruandi so si že ogledali šolo in 23. maja 2014 izdali delovanje za njeno delovanje. Pouk v novi šoli se bo začel v januarju 2015, ko se v Ruandi začne novo šolsko leto. Osnovna šola v Ruandi ima 6 razredov. V tej šoli bo pouk potekal dvoizmensko, da bo tako šolo lahko obiskovalo več otrok. V enem razredu bo do 42 otrok, tako deklic kot dečkov. Vsak dan bodo prejeli tudi topel obrok.

Celoten projekt, ki je skupaj vreden 350.000 EUR, je poleg Slovenske karitas – Za srce Afrike (180.000 EUR) in Ministrstva za zunanje zadeve RS (60.000 EUR), podprlo tudi Misijonsko središče Slovenije (100.000 EUR) in Italijanska Karitas (10.000 EUR).

Na Slovenski karitas se v imenu lokalne partnerice in vseh otrok, ki bodo deležni dobre izobrazbe v tej šoli, iskreno zahvaljujemo za podporo projektu.

Več  o dosedanji izvedbi projekta: Fotoreportaža gradnja osnovne šole Kigali_Slovenska karitas in Fotoreportaža o dokončani šoli v Kigaliju in njeni otvoritvi.


  Projekt sofinancira Vlada republike Slovenije.
  Projekt izraža mnenja Slovenske karitas in
  ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

4. Ruzo (Burundi): V kraju Ruzo smo na Slovenki Karitas v letih 2010 do 2012 obnovili prostore in  dotrajano streho (420 m2) v dispanzerju ter gradnjo nujno potrebnega dodatnega bolnišničnega dela zdravstvenega centra za hospitalizacijo otrok in odraslih, ki pokriva območje z 68.000 prebivalci. Da bo delo v zdracstvvenem centru lahko normalno potekalo ponoči, smo fga opremili s sončnimi celicami. V okviru projketa >Zagotavljanje oskrbe z vodo in trajnostnih kapacitet za izboljšanje zdravja prebivalstva v kraju Ruzo v Burundiju<, ki ga v letih 2011 in 2012 sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, smo za potrebe zdravstvenega centra v letu 2011 podprli gradnjo 2-rezervoarjev za vodo (65 m3), ker druge možnosti za oskrbo z vodo tu ni. Suše so tudi v tem delu Afrike vsako leto hujše.

V okviru tega projekta je bila kupljena tudi potrebna medicinska oprema za bolnišnični del in za dispanzer (36 postelj z vzmetnicami, stoli za preglede, ultrazvok). Nadaljevali bomo z izobraževanji za lokalni zdravstveni kader (do 34) ter z zdravstveno vzgojo za matere in noseče ženske, otroke in splošno prebivalstvo (o higieni, pomenu pitja čiste vode, prenosu HIV, preventivi pred malarijo). V okviru projekta smo po vaseh v okolici kraja Ruzo zgradili tudi 40 tradicionalnih stranišč, kjer ni nobene sanitarne infrastrukture, kar je zelo pomembno za higieno tamkajšnjega prebivalstva. Projekt poteka v sodelovanju slovensko misijonarko sestro Bogdano Kavčič in Francozinjo Sylvie Tosion, partnerska organizacija pri projekti v Sloveniji pa je Misijonsko središče.
V dela gradnje tega zdravstvenega centra je vključenih 50 lokalnih delavcev iz kraja Ruzo in 6 strokovnjakov iz Bujumbure, ki so s tem dobili plačilo in možnost za preživetje svojih družin.

    
Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

5. Ruzo (Burundi): V kraju Ruzo smo podprli gradnjo in opremljanje nove porodnišnice. Izgradnja nove porodnišnice se je pričela marca 2008 s pomočjo darov, ki so jih prispevaliposamezniki v okviru akcije Za srce Afrike. Glavna gradbena dela so bila končana v maju 2009, ko so bila vgrajena tudi okna in vrata. V začetku avgusta 2009 pa so bila večinoma končana tudi notranja dela v porodnišnici. Narejeni so bili ometi notranjih prostorov, položene keramične ploščice, prostori so bili pobeljeni. Okrog porodnišnice je bilo urejeno odvodnjavanje. Zgrajeni so bili tudi trije zbiralniki meteorske vode (cisterne za vodo) za potrebe porodnišnice v Ruzo, ki bo tako neodvisna glede preskrbe z vodo tudi v sušnejših obdobju. Cisterna za vodo ( 60 m3 ), zgrajena zraven manjšega obstoječega zdravstvenega centra s pomočjo Slovenske Karitas, je zagotavljala potrebno vodo že v času gradnje. Prav tako so uporabili za gradnjo vodo, ki se je natekla v cisterne, ki so bile še v gradbeni fazi. Izgradnja priključkov, tj. septičnih jaškov in dodatnih vodov je v zaključni fazi izdelave, prav tako stranišča in urejanje okolice stavbe. Območje nima elektrike, zato bo v prihodnosti potrebna tudi elektrifikacija porodnišnice.

Dvonadstropna stavba ima 10 sob, ki bodo skupno imele 50 postelj, sobo za porod, dvorane za svetovanje in poučevanje, sanitarije, čakalnico, jedilnico in skladišče za material. Ko je bilo v mesecu avgustu večino gradbenih del pri porodnišnici končanih, se je v sklopu projekta Zagotavljanje kapacitet za zmanjševanje smrtnosti žena in otrok ob porodih in izboljšanje zdravja otrok v kraju Ruzo v Burundiju, sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS ( http://www.mzz.gov.si/ ), začelo opremljanje porodnišnice z najnujnejšo medicinsko – porodniško opremo (medicinski inštrumenti, porodne mize, postelje).

Porodnišnice je za območje kraja Ruzo zelo pomembna, ker veliko žensk v Afriki še vedno rojeva doma in jih zaradi zapletov pri porodu veliko umre. Številni otroci tako ostanejo brez matere. Poleg tega pa je bila gradnja te porodnišnice tudi priložnost za domačine, da so dobili delo in ga bodo v prihodnosti zaradi izkušenj lažje dobili tudi drugje. Zidarji so namreč z 1 EUR, ki so ga zaslužili dnevno, lahko preživeli svoje družine. Opremljanje porodnišnice z še manjkajočo medicinsko-porodniško opremo, kupljene s pomočjo sredstev Za srce Afike ter večina del v povezavi z urejanjem okolice. Vsa dela pri porodnišnici spremlja misijonarka s. Bogdana Kavčič.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS ( http://www.mzz.gov.si/ ) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo RS in Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v letih 2010 in 2011 sofinanciralo nov razvojni projekt Slovenske Karitas po naslovom Zagotavljanje trajnostnih kapacitet za zmanjševanje smrtnosti in izboljšanje zdravja otrok in žensk v kraju Ruzo v Burundiju. Projekt potekal tudi v partnerstvu z Misijonskim središčem Slovenije. V sklopu tega projekta smo v aprilu 2010 podprli napeljavo električne energije na podlagi sistema sončnih celic. Porodnišnica bo tako lahko normalno delovala podnevi in ponoči. V sklopu tega projekta potekajo tudi dodatna izobraževanja za lokalno zdravstveno osebje iz Ruza, ki bodo tako lahko bolj kvalitetno opravljali svoje delalo v porodnišnici. Zdravstveni delavci tedensko nudijo tudi zdravstveno vzgojo in svetovana za noseče ženske in matere (predporodna svetovanja, o pomenu ceplenj, o skrbi za otroka, higieni, pitni vodi, HIV/AIDS-u.) ter za splošno prebivalstvo (o higieni, malariji, HIV/AIDS-u idr.).

26. aprila 2010 je potekala uradna otvoritev porodnišnice, katere se je udeležila celotna lokalna skupnost iz kraja Ruzo; delavci, ki so zidali; . in tudi predstavnik burundijskega Ministrstva za zdravje. Po otvoritvi porodnišnice so morali dokončati še zunanje tradicionalno stranišče in opremiti porodnišnico z drobnimi pripomočki. Konec julija je začela porodnišnica delovati s polnim tekom. Noseče žene in matere so zelo vesele, da lahko danes rojevajo v tej novi porodnišnici, v kateri so zdravju in človeku dostojni pogoji. Matere prihajajo od zelo daleč rojevat v porodnišnico v Ruzo, tudi iz območij, katerih ta porodnišnica v osnovi ne pokriva. Porodnišnica bo daljnoročno prispevala k boljšemu zdravju otrok in mater iz območja kraja Ruzo in pomeni novo upanje za te ljudi.

          

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS. 

6. Rwisabi (Burundi): Zdravstveni center v Rwisabi oskrbuje območje, kjer živi okoli 72.000 ljudi. Zaradi prostorske stiske, se je pojavila potreba po dodatnih prostorih zdravstvenega centra. Stavba, ki se je gradila v sodelovanju s s.Vido Gerkman, je ločena na bolniški del in na porodnišnico.

Porodnišnica ima dve sobi s skupno 12-imi posteljami ter sanitarijami s tuši. Vmesni blok bo vseboval sušilnico, pralnico, sobo za sterilizacijo ter mrtvašnico. Bolnišnica pa bo imela sprejemnico, sobo z dvema posteljama za težje bolnike (umirajoče), eno sobo za bolnike s 6-imi posteljami in štiri sobe s po tremi posteljami, skladišče, sanitarije in greznico. Tuberkulozni oddelek predstavlja svojo enoto v katerem so  sobe, sanitarije in kuhinja za tuberkulozne bolnike. Pri gradnji so se ekipe delavcev menjavale tedensko, tako da je imelp priložnost dobiti delo čimveč ljudi.

V letu smo v Rwisabiju podprli tudi preureditev  in obnovo starega dela zdravstvenem centra in dotrajane strehe (1.485 m2) ter nakup sončnih celic, da bo center lahko normalno deloval.

7. Malavi: Pomoč na domu za bolnike v Malaviju. Slovenska karitas je v letih 2009 do 2012 pomagala pri zagotavljanju oskrbe prebivalcem, ki so oboleli za AIDS-om, predvsem mladim (8-25 let) ter tudi ostalim na območju Kasungu, kot partnerica pri projektu Misijonskega središča. Pomoč je vključevala mobilno kliniko, obiskovanje bolnikov, oskrba s hrano in zdravili ter spremljanje bolnikov do bolnišnic.

8.  Mbirizi (Burundi): S finančno pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve RS je Slovenska Karitas v letu 2008 podprla gradnjo srednje šole s štirimi razredi za 256 otrok v vasi Mbirizi na severozahodnem delu Burundija.

9. Serowe (Bocvana): Rehabilitacijski center za invalidne otroke in mladino Tsidilo v Serowe, kjer deluje misijonarka s. Fani Žnidaršič, je edini te vrste v celotnem okrožju. Uspeli so zgraditi polovico prvega bloka centra, ki ga trenutno uporabljajo. Na Slovenski Karitas bomo pomagali pri gradnji druge polovice prvega bloka tega centra, kar se nanaša na gradnjo sob za skupna ležišča (nekateri invalidni otroci prihajajo iz zelo oddaljenih krajev, cestne povezave pa so slabe), dveh dodatnih sob za negovalce, gradnjo dodatnih stranišč in tušev.

10. Regija Kibungo (Ruanda): Slovenska Karitas je na območju Kibnugo v Ruandi podprla izgradnjo 40-ih bivališč za 110 otrok , ki so ostali brez staršev. Bivališča so bila nadgrajena z ureditvijo sanitarnih enot, postavitvijo varčevalnih kurišč (kuhinjske enote) in zasaditvijo dreves, ki bodo služila za prehrano in kurjavo. Material (streha, okna, vrata) za 40 bivališč je sofinancirala Avstrijska razvojna agencija in slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve. Projekt je bil izveden v sodelovanju s Caritas Rwanda, Caritas Austria in Slovensko Karitas. V delo so bili vključeni tudi vaščani.

11. Nangoma (Zambija): Projekt je potekal v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom, Sekcijo za tropsko medicino in misijonom St. Joseph v Nangomi, kjer deluje naš misijonar, p. Jožef Grošelj. V okviru projekta je bila obnovljena predavalnica v bolnici, ki med drugim služi tudi za programe preventive in osveščanja o malariji . Pri osveščanju so sodelovale tudi štiri slovenske zdravnice. Večji del sredstev je bil namenjen gradnji hiše za zdravstveno osebje. V hiši je tudi knjižnica, v kateri je na razpolago strokovna literatura za medicinsko osebje. Projekt je sofinanciran s strani Avstrijske razvojne agencije in slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve. 

12. Mukungo (Ruanda): Obnova zdravstvenega centra v Mukungo je zaključena. Z darovi Slovenske Karitas so bila izvedena naslednja dela: popolna zamenjava strehe na objektu zdravstvenega centra in na sestrski hiši, delna zamenjava in popravila lesenega osteršja, novi stropi, zamenjana in popravljena cementna tla, popravljena so okna, popolnoma obnovljena porodna soba obložena z belimi keramičnimi ploščicami, enako kopalnica in ena delovna soba, prepleskani vsi prostori zdravstvenega centra, narejen je odtok iz porodniške sobe, skopan vodnjak za odpadle vode, zamenjani okviri za sončne celice, popravljena je električna napeljava . Dela, v katera so bili vključeni domačini, so potekala v sodelovanju s s.Vesno Hiti.

13. Ruzo (Burundi): S pomočjo Slovenske Karitas je bil v Ruzo zgrajen vodnjak (61m 3 ) in vodovodna napeljava zaradi potreb in normalnega delavanja tamkajšnega zdravstvenega centra. V delo je bilo vključenih veliko domačinov, ki so tako imeli možnost zaslužiti za vsakdanje potrebe. Aktivnih je bilo 40 delavcev, ki so kopali jamo in zidali. Poleg tega se je v delo vključilo tudi 50 žensk, ki so drobile kamen in čistile teren.

14. Kamuli (Uganda): Projekt je potekal v sodelovanju s slovenskim misijonarjem Danilom Lisjakom. Slovenska Karitas je finančno podprla nakup treh enot UPS sistemov za razsvetljavo v centru za poklicno usposabljanje mladih . Škofijska Karitas Koper pa je poskrbela za pripravo in pošiljanje pošiljke. Pošiljka je vsebovala tudi tehnično in didaktično orodje, šivalne stroje, instrumente za godbo ter športne pripomočke. Oskrba z dodatnim virom energije omogoča bolj kvalitetno usposabljanje mladih ter redno poslovanje vseh, ki delajo v centru.

15. Ndola (Zambija): Projekt je potekal v sodelovanju z misijonarjem p. Mihom Drevenškom. Slovenska Karitas je pomagala pri nakupu papirja za tiskanje šolskih učbenikov in zvezkov za vaške šole v Zambiji.