Letno poročilo mreže Karitas za l. 2023

V letu 2023 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih Karitas, 453 župnijskih in območnih Karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. V Karitas je v letu 2023 delovalo več kot 10.161 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 608.791 ur prostovoljnega dela.

V letu 2023 je bilo v različne programe Karitas vključenih več kot 153.491 oseb, od tega od tega več kot 29.253 otrok in 39.337 starejših.

Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 111.078 oseb:
– 91.763 staršev z otroki in posameznikov,
– 18.679 starejših ter
– 636 brezdomcev.

ODHODKI MREŽE KARITAS 2023
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom5.018.876,41
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah11.539.829,25
Pomoč otrokom970.473,58
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…1.093.467,98
Poklonjena hrana in material – od podjetij (2.028.582,30
Drugi manjši programi – Državna ravan (delovanje – material in drugi progami) 287.532,43
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)20.938.761,95
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim1.242.936,34
Pomoč ženskam v stiski990.035,54
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi458.204,94
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta571.505,42
  
SKUPAJ (specifični)3.262.682,24
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)24.201.444,19
  
III. Pomoč tujini2.944.304,46
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.213.465,04
V. DELOVANJE958.234,34
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ292.134,69
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)28.609.582,72

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.093 t hrane (Hrene iz EU, poklonjene hrane in kupljene hrane). Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo. Dodatno pomoč je prejelo:

 • 858 oseb pomoč v obliki plačila položnic,v projekt donirane hrane je bilo vključenih 2.711 oseb, razdeljenih je bilo 517,40 ton hitro pokvarljive hrane iz trgovskih centrov,
 • 199 oseb ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah,
 • 964 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
 • 555 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
 • 415 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo.

Svetovanje in socialno vključevanje:

 • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 24.127 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 8.839 oseb,
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 9.928 starejših,
 • prostovoljci so v več kot 79.500 obiskih razveselili preko 32.049 starejših,
 • 012 članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
 • 887 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, 7.763 v delavnice in 371 v centre za mlade in otroke.
 • 816 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu in v Soči.

Socialno varstveni programi

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v osmih materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 219 žensk in otrok, v šestih sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 154 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce je bilo oskrbe deležnih 92 oseb. V ljudskih kuhinjah za brezdomce je hrano redno prejemalo 949 oseb.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2023.

*V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroški administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 28.609.580,72 EUR odhodkov in sicer 95,63% za programe, 3,35 % za stroške delovanja in 1,02 % za stroške dobrodelnih akcij.

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas in na Slovenski karitas je bilo v letu 2023 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 56 oseb in 25 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, delno pa še Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, je 47 redno zaposlenih in 6 preko javnih del.

Šest oseb je bilo zaposlenih na področju preventive, ena na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči ter globalnega učenja, ena na področju dobrodelnih akcij  ter dve zaposlena na področju razvojnih in drugih programov.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2023.

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2023 predstavljali donatorji s 49,8 % (7,1 % poklonjena hrana in material podjetij ter posameznikov ter 42,7 % donacije in sponzorstva – od tega 19,2 % pomoč z donacijam v poplavah), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 30,1 % (od tega 19,2 % pomoč v poplavah), hrana iz sklada EU s 9,3 %, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO z 4,7  % , občine s 2,8 % in Zavodi za zaposlovanje z 2,2 %. Preostala sredstva v višini 3,1 % so prispevali drugi manjši financerji.

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2023