Letno poročilo mreže Karitas za l. 2022

V letu 2022 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih Karitas, 445 župnijskih in območnih Karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. V Karitas je v letu 2022 delovalo več kot 9.700 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 553.342 ur prostovoljnega dela.

V letu 2022 je bilo v različne programe Karitas vključenih več kot 143.175 oseb, od tega več kot 26.733 otrok in 35.104 starejših.
Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 99.408 oseb:
– 69.816 staršev z otroki in posameznikov,
– 17.648 starejših ter
– 729 brezdomcev.

Finančno poročilo

ODHODKI MREŽE KARITAS2022
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom4.310.978,41
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah258.623,64
Pomoč otrokom896.985,95
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…892.713,07
Poklonjena hrana in material – od podjetij1.221.175,51
Drugi manjši programi236.002,95
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)7.816.479,53
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim1.151.411,81
Pomoč ženskam v stiski939.439,07
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi370.351,76
Pomoč migrantom pri prehodu Slovenije (iz Ukrajine)313.594,88
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta531.811,23
SKUPAJ (specifični)3.306.608,75
  
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)11.123.088,28
  
III. Pomoč tujini3.823.994,49
III. A. Pomoč tujini – material Ukrajina673.981,00
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.195.348,49
V. DELOVANJE861.477,80
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ191.549,29
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)16.869.439,35

* V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

Vsebina materialne pomoči

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.490 ton hrane. Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo. Dodatno pomoč je prejelo:

 • 13.854 oseb pomoč v obliki plačila položnic,1.187 ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah,
 • v projekt donirane hrane je bilo vključenih 2.351 oseb, razdeljenih je bilo 247 ton hitro pokvarljive hrane iz trgovskih centrov,
 • 12.350 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
 • 1.727 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
 • 208 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo.

Svetovanje in socialno vključevanje:

 • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 22.833 individualnih svetovanj,       
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 7.660 starejših,
 • prostovoljci so v več kot 62.515 obiskih razveselili preko 29.288 starejših, v katera je bilo vključenih 6.900 oseb,
 • 2.300 članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
 • 12.222 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, 5.077 v delavnice  in 387 v centre za mlade in otroke.
 • 585 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu in v Soči.

Socialno varstveni programi

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v osmih materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 210 žensk in otrok, v šestih sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 129 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce je bilo oskrbe deležnih 77 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 1.363 oseb.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2022

* V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroški administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 16.869.439,35 EUR odhodkov in sicer 93,8 % za programe, 5,1 % za stroške delovanja in 1,1 % za stroške dobrodelnih akcij.

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2022 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 40 oseb in 11 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, delno pa še Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, je 57 redno zaposlenih in 9 preko javnih del.

Skupaj tri osebe so zaposlene na področju preventive, ena na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči ter globalnega učenja, ena na področju dobrodelnih akcij  ter polovica zaposlenega na področju razvojnih in drugih programov.

Viri za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2022

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2022 predstavljali donatorji s 41 %, sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 16,4 %, hrana iz sklada EU s 15 %, poklonjena hrana in material s 11,2%, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO z 8,7  % , občine s 4,8 % in Zavodi za zaposlovanje z 1,6 %. Preostala sredstva v višini 1,3 % so prispevali drugi manjši financerji.

Viri 2021

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2021