Letno poročilo mreže Karitas za l. 2020

V letu 2020 je bilo v različne programe Karitas vključenih več kot 120.300 oseb, od tega več kot 24.000 otrok in 28.600 starejših.

V letu 2020 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih karitas, 450 župnijskih in območnih karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. V Karitas je v letu 2020 delovalo več kot 9.800 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 517.460 ur prostovoljnega dela.

Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 91.080 oseb:

 • 77.396 staršev z otroki in posameznikov,
 • 12.965 starejših ter
 • 719 brezdomcev
ODHODKI MREŽE KARITAS 2020
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom3.440.046,39
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah465.747,05
Pomoč otrokom718.787,61
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…562.679,59
Poklonjena hrana in material – od podjetij956.248,71
Drugi manjši programi254.066,56
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)6.397.575,91
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim914.379,06
Pomoč ženskam v stiski774.343,44
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi221.628,84
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta521.574,97
SKUPAJ (specifični)2.431.926,31
  
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)8.829.502,21
  
III. Pomoč tujini770.991,99
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.285.689,39
V. DELOVANJE809.836,36
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ146.002,71
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)10.842.022,66

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

Vsebina materialne pomoči:

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.190 ton hrane. Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo.  Dodatno je prejelo:

 • 11.180 oseb pomoč v obliki plačila položnic,
 • 2.815 ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah,
 • 11.963 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
 • 1.130 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
 • 275 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo,

Svetovanje in socialno vključevanje (omejen obseg zaradi epidemije):

 • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 9.106 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 4.556 gospodinjstev,
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 2.003 starejših,
 • prostovoljci so v več kot 28.810 obiskih razveselili preko 18.145 starejših,
 • 1.205 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
 • več kot 3.900 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, 2.200 v delavnice in 250 v centre za mlade in otroke.
 • 568 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu in v Soči.

Socialno varstveni programi:

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v osmih materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 186 žensk in otrok, v šestih sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 129 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce in v trajni namestitvi je bilo oskrbe deležnih 79 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 566 oseb.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2020

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 10.842.022,66 EUR odhodkov in sicer 91,2 % za programe, 7,5 % za stroške delovanja in 1,3 % za stroške dobrodelnih akcij.

*V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroški administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2020 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 41 oseb in 18 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, je delovalo 52 redno zaposlenih in 10 preko javnih del.

Sedem zaposlenih je delovalo na področju preventive, izobraževanja, razvoja in mentorstva prostovoljstva. Dva sta delovala na področju dobrodelnih akcij. Trije zaposleni so delovali na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči ter globalnega učenja.

VIRI za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2020

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2020 predstavljali donatorji s 42 % (33,2 % donacije in sponzorstva ter 8,8 % poklonjena hrana in material podjetij ter posameznikov), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 17,2 %, hrana iz sklada EU s 14,4 %, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s 11,2  % , občine s 7,7 % in Zavodi za zaposlovanje z 2,9 %. Preostala sredstva v višini 4,6 % so prispevali drugi manjši financerji.

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2020