Letno poročilo mreže Karitas za l. 2021

V letu 2021 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih Karitas, 453 župnijskih in območnih Karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialno varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči zasvojenim. V Karitas je v letu 2021 delovalo več kot 9.000 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 543.300 ur prostovoljnega dela.

V letu 2021 je bilo v različne programe Karitas vključenih več kot 114.000 oseb, od tega več kot 21.900 otrok in 26.700 starejših.

Pomoč v hrani je skupaj prejemalo 89.754 oseb:

 • 74.100 staršev z otroki in posameznikov,
 • 15.030 starejših ter
 • 624 brezdomcev.

Finančno poročilo

ODHODKI MREŽE KARITAS2021
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom3.559.930,50
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah316.333,85
Pomoč otrokom766.118,80
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…649.682,89
Poklonjena hrana in material – od podjetij1.023.606,68
Drugi manjši programi265.695,79
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)6.581.368,51
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim963.459,05
Pomoč ženskam v stiski814.116,08
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi292.255,63
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta542.087,56
SKUPAJ (specifični)2.611.918,32
  
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)9.193.286,83
  
III. Pomoč tujini1.270.296,33
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.274.299,11
V. DELOVANJE873.117,04
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ168.122,52
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)11.779.121,82

* V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

Vsebina materialne pomoči

V sklopu materialne pomoči je bilo razdeljenih 3.050 ton hrane. Karitas je pomagala tudi z rabljenimi oblačili, higienskimi pripomočki in kurjavo. Dodatno pomoč je prejelo:

 • 11.013 oseb pomoč v obliki plačila položnic,
 • 1.382 ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah,
 • 12.950 otrok šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke,
 • 1.684 osnovnošolcev in dijakov pomoč pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti,
 • 482 otrok je bilo vključenih v Botrstvo in Posvojitev na razdaljo,

Svetovanje in socialno vključevanje (omejen obseg zaradi epidemije):

 • Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci na škofijskih in župnijskih Karitas so izvedli več kot 9.470 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 4.203 gospodinjstev,     
 • v različne oblike družabnih dogodkov je bilo vključenih 2.663 starejših,
 • prostovoljci so v več kot 46.800 obiskih razveselili preko 22.200 starejših,
 • 1.334 družinskih članov iz socialno ogroženih družin je bilo vključenih v strokovno vodene skupine, delavnice in izobraževanja,
 • več kot 8.600 otrok je bilo vključenih v obdarovanja, 5.100 v delavnice  in 256 v centre za mlade in otroke.
 • 609 otrok, družinskih članov in starejših je bilo vključenih v letovanja v Portorožu in v Soči.

Socialno varstveni programi

Poleg splošno-dobrodelnih programov organizacije Karitas izvajajo tudi socialno varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev, ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Tako je v osmih materinskih domovih in v varni hiši v lanskem letu bivalo 204 žensk in otrok, v šestih sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 123 odvisnikov in v zavetiščih za brezdomce je bilo oskrbe deležnih 77 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 653 oseb.

Prikaz glavnih skupin odhodkov v deležih glede na celotne odhodke mreže Karitas v leto 2021

* V skladu z metodologijo, ki jo uporablja FIHO, med stroške programov štejemo vse stroške, ki predstavljajo material in storitve za ljudi v stiski ter stroške dela zaposlenih, ki so neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške delovanja štejemo stroški administracije, računovodstva, managementa, članarine in druge stroške, ki niso neposredno povezani s pomočjo ljudem v stiski. Med stroške dobrodelnih akcij štejejo vsi stroški, ki nastanejo pri zbiranju sredstev (poštnina, delo, tisk, stroški prireditev itd.)

Celotna mreža Karitas brez koncesijske dejavnosti je v lanskem letu imela skupaj 11.779.121,82 EUR odhodkov in sicer 91,2 % za programe, 7,4 % za stroške delovanja in 1,4 % za stroške dobrodelnih akcij.

Zaposleni v Karitas

V škofijskih Karitas, zavodih in na Slovenski karitas je bilo v letu 2021 na področju splošne dobrodelnosti, v programih in splošnem delovanju, redno zaposlenih 41 oseb in 14 oseb preko javnih del. Tovrstne stroške dela večinsko pokrivajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO in Zavodi v sklopu programov aktivnega zaposlovanja.

Na področju specifičnih in socialno varstvenih programov pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem, osebam brez zdravstvenega zavarovanja, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, kjer stroške dela večinsko financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, delno pa še Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, je delovalo 61 redno zaposlenih in 9 preko javnih del.

Sedem zaposlenih je delovalo na področju preventive, izobraževanja, razvojnih programov in mentorstva prostovoljstva. Dva sta delovala na področju dobrodelnih akcij. Trije zaposleni so delovali na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči ter globalnega učenja.

Viri za realizacijo odhodkov mreže Karitas v letu 2021

Največji vir za realizacijo odhodkov so v letu 2021 predstavljali donatorji s 41,8 % (33,1 % donacije in sponzorstva ter 8,7 % poklonjena hrana in material podjetij ter posameznikov), sledijo državna sredstva (razpisi ministrstev, dohodnina, zavodi…) z 23 %, hrana iz sklada EU s 10,4 %, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO z 11,8  % , občine s 7,1 % in Zavodi za zaposlovanje z 2,1 %. Preostala sredstva v višini 3,8 % so prispevali drugi manjši financerji.

Viri 2021

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2021