Nadzor nad zagotavljanjem spoštovanja dostojanstva in pravic tujih državljanov ob neposrednem vračanju iz Centra za tujce v matično državo

Z namenom zagotavljanja spoštovanja dostojanstva in pravic tujih državljanov Slovenska karitas izvaja monitoring prisilnih vrnitev državljanov tretjih držav (ki nelegalno bivajo v Sloveniji in ki odklonijo prostovoljno vrnitev), ki jih pripravi in izpelje Center za tujce v okviru Policije. Monitoring oz. spremljanje po pogodbi z MNZ izvajamo zgolj na dan vrnitve, v treh fazah: neposredna priprava na odhod, vračanje in dogajanje na poti ter slovo od vrnjene osebe v izvorni državi. 

Namen projekta je zagotoviti varovanje človekovih pravic in dostojanstva ter izpolnitev zavez Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.12.2008, ki v 6. odstavku 8. člena določa, da države članice zagotovijo učinkovit sistem za spremljanje prisilnega vračanja. Izvajalec projekta kot neodvisen in nepristranski organ nadzoruje postopke in s tem ne le varuje pravice tujega državljana, ampak tudi potrjuje zakonitost, humanost in strokovnost postopkov policistov, ki izvajajo vračanje. Naši monitorji se redno udeležujejo usposabljanj v Sloveniji in tujini (v organizaciji FRA, ICMPD in Frontex). 

Slovenska karitas po pogodbi ne sodeluje pri prostovoljnih vrnitvah in pri vračanju po t. im. dublinski uredbi. Prav tako nima pristojnosti v azilnih postopkih, pri izdaji odločb o vrnitvi in v postopkih na meji. Ni pooblaščena za monitoring bivalnih razmer v Centru za tujce in tudi ne za pravno svetovanje tujcem. Navedena področja spremljajo in nadzirajo druge institucije in NVO. 

Evropska komisija skupaj z eksperti držav članic EU v Republiki Sloveniji periodično ocenjuje področje vračanja tujcev. Izvaja se tudi »schengensko ocenjevanje monitoringa«.   

Projekt z nazivom ”Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije” se izvaja od 1.11.2022 do 30.6.2023.