Slovenska karitas s svojim delovanjem preprečuje trgovanje z ljudmi in druge oblike izkoriščanja

Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi

Slovenska karitas ob svetovni obeležitvi boja proti trgovini z ljudmi želi opozoriti na pomen preventivnega delovanja z namenom preprečevanja trgovanja z ljudmi in drugih oblik izkoriščanja ter zaščiti najranljivejše skupine prebivalstva v »globalni vasi«. Tako s svojim preventivnim delovanjem v Afriki, Z Balkanu ter Bližnjem vzhodu vpliva na »boljši jutri« in z opolnomočenjem 3300 posameznic zmanjšuje možnost, da bi postale žrtve trgovine z ljudmi.

Na domačih tleh Slovenska karitas od leta 2006 deluje preventivno in kurativno na področju trgovine z ljudmi. Z različnimi posrednimi in neposrednimi aktivnostmi nagovarja civilno družbo, strokovno javnost in druge zainteresirane deležnike o pomenu osveščanja in preventivnega dela na področlju trgovine z ljudmi. Z izvajanjem preventivnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah otroke in mladostnike osvešča o pasteh in nevarnostih trgovine z ljudmi; v zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 delavnic, v katerih je sodelovalo več kot 2300 učencev in dijakov ter strokovno osebje šol. Slovenska karitas je tudi nosilka projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev, v sklopu katerega izvaja celostno oskrbo za žrtve trgovine z ljudmi.

S svojimi humanitarnimi in razvojnimi programi, ki potekajo v različnih koncih sveta, Slovenska karitas omogoča ljudem dostojno življenje, pridobivanje novih znanj in usposabljanj, samostojnost in večjo neodvisnost, ter nenazadnje prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Lastno delo in zaslužek v domačem okolju ženskam daje spodbudo in razlog, da se ne podajo na pot »trebuhom za kruhom«, s čimer se izognejo nevarnostim, da bi na migracijski poti ali v ciljni državi postale žrtve izkoriščanja in zlorab, žrtve trgovine z ljudmi. Programi so večinoma namenjeni opolnomočenju žensk, ki s svojo večjo neodvisnostjo in finančnim doprinosom v skupno gospodinjstvo postanejo manjkrat žrtve družinskega nasilja ali nasilja nad spolom.

Tako v JV Srbiji poteka že drugi projekt, katerega namen je krepitev podjetništva in vloge ranljivih kmečkih žensk na podeželju, ki so v primerjavi z moškimi v neenakem položaju, večina s slabšo izobrazbo, malo premoženja, dohodka, posledično z manj pravic in možnosti odločanja v družini in družbi. Cilj projekta je povečati dohodek in opolnomočiti 60 ranljivih žensk, ob podpori lokalnih politikov. V ta namen potekajo različne aktivnosti za ženske, med katerimi so ozaveščanje o njihovih pravicah, preventiva pred nasiljem in skrb za zdravje. K njihovemu napredku bo pripomoglo tudi vključevanje vidika enakosti spolov v občinske proračune in subvencioniranje pobud žensk v 4 ciljnih občinah v Srbiji.

Slovenska karitas izvaja pomoč tudi v južnem Sudanu kjer poteka projekt, ki je namenjen krepitvi odpornosti ranljivih, še zlasti žensk in otrok, ki jih je prizadel dlje trajajoči konflikt, podnebna kriza in recesija. Slednji so velikokrat tako imenovani »push« faktorji, zaradi katerih so šibkejši člani družbe bolj ranljivi in kot taki hitreje padejo v izkoriščevalski odnos oziroma postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Namen je, da se z različnimi aktivnostmi poveča odpornost prebivalstva na krize. Hkrati se bo opolnomočilo tudi žrtve nasilja na podlagi spola z odzivom nanj in z ozaveščanjem, da se ga preprečuje, saj je kar 2,6 mio žensk v Južnem Sudanu izpostavljenih temu nasilju, kot tudi mnogi otroci, ki so žrtve zlorab. V vzpostavljenih 24 varnih prostorih so deležni psihosocialne podpore in različnih aktivnosti opolnomočenja.

Slovenska karitas deluje tudi v Libanonu, kjer poteka oskrba, opolnomočenje in zaščita pred nasiljem preko 800 ranljivih libanonskih žensk/deklic in sirskih begunk, potencialnih žrtev ali žrtev nasilja zaradi spola, trgovanja z njimi, skupaj z vsaj 100 moškimi/fanti. Aktivnosti, ki jih pri tem izvaja so različne, od krepitve zmogljivosti lokalnega osebja za boljše odzivanje in pomoč ranljivim ženskam, z obsežnim preventivnim ozaveščanjem o problematiki nasilja zaradi spola do dodatne psihosocialne podpore. Potekajo tudi delavnice za ranljive ženske za krepitev življenjskih veščin za obvladovanje stresa, krepitev njihovih vlog pri ustvarjanju dohodka in iskanju zaposlitve ter omogočanje žrtvam hitro oskrbo v varnih namestitvah in kasneje pomoč pri samostojnem življenju.

S projektom Kupim kozo pa Slovenska karitas spodbuja nakup koz, s pomočjo katerih revne družine v Afriki in Albaniji dobijo možnost, da se trajnostno lahko preživijo. Otrokom lahko z denarjem od prodaje prirasta koz, plačajo tudi šolnino ali pa kupijo kaj drugega za potrebe družine, popravijo hišo …  Dejstvo je, da družina v Afriki s pomočjo ene same koze, ki jo dobi, lahko napreduje na vseh področjih in se tako dvigne iz revščine. Revščina pa je še en ključen »push dejavnik«, ki posameznika, ki je ranljiv, lahko pahne v kletko trgovcev z ljudmi.

Svoje delo Slovenska karitas vedno prilagaja novim situacijam v želji, da je pomoč učinkovita in dostojna slehernega človeka.

S spoštovanjem.

Suzana Čajić                                                                                     
Vodja projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna namestitev,
031 470 151, [email protected]                                                          Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas