Novinarska konferenca: Pomagajmo preživeti in živeti!, delo mreže Karitas v 2017 in vključevanje ranljivih oseb v prostovoljno delo

Vrbje, 11. april 2018

Na današnji novinarski konferenci je Slovenska karitas predstavila Letno poročilo mreže Karitas za leto 2017 ter dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki z letošnjim letom nosi prenovljen naslov Pomagajmo preživeti in živeti. Zbrana sredstva iz te akcije bodo letos prvič poleg materialne pomoči socialno ogroženim namenjena tudi za programe vključevanja in vračanja dolgotrajno brezposelnih ali nezaposljivih ljudi v družbo. Vključevanje v Karitas temelji predvsem na aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. Saraja Hribernik iz Škofijske karitas Celje je v nadaljevanju predstavila uspešen program vključevanj ranljivih in skupin v prostovoljno delo z naslovom »Gradimo skupnost«, ki poteka v Humanitarnem centru Karitas v Vrbju.

 

Dobrodelna akcija POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI 2018

Slovenska karitas deseto leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je prvenstveno namenjena materialni pomoči družinam in posameznikom v obliki hrane in plačila položnic. Pomoč je namenjena predvsem gospodinjstvom, ki so v težavah zaradi brezposelnosti, nerednih ali prenizkih dohodkov. Vključuje tudi pomoč starejšim z zelo nizkimi pokojninami in dodatki. Boljše razmere v gospodarstvu posledično pozitivno vplivajo tudi na število prosilcev za pomoč, vendar število prosilcev za materialno pomoč ostaja še vedno zelo visoko. V letu 2017 je bilo v različne programe Karitas vključenih nekaj manj kot 165.000 oseb. Od tega jih je 94.884 prejemalo materialno pomoč in sicer polovica družin z otroki, preostala pa so predstavljali starejši in posamezniki.

V letu 2017 smo s pomočjo darovalcev v akciji Pomagajmo preživeti zbrali 155.300 EUR. V sklopu te akcije se je v 10 letih, od začetka gospodarske krize, zbralo več kot 1,8 mio EUR, ki so jih škofijske in župnijske karitas uporabile za pomoč socialno ogroženim. Pri zbiranju sredstev nam z namestitvijo zgibank vsa leta pomaga Tednik Družina, župnije in Pošta Slovenije. Največji del sredstev smo na ravni župnijskih in škofijskih karitas uporabili za nakup hrane in za plačilo položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike…). Pomagali smo tudi s higienskimi pripomočki in drugo najnujnejšo pomoč. Pomoč iz naslova te akcije nadgrajuje pomoč v hrani iz sklada Za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Za prejemnike pa je to predvsem dopolnilna pomoč, ki omogoča lažje preživetje gospodinjstvom, ki se soočajo s pomanjkanjem materialnih dobrin. 

Vsaka prošnja za materialno pomoč je tudi vstopno mesto za srečanje s človekom in njegovo življenjsko zgodbo ter za spodbudo k iskanju lastnih moči za rešitev težav. Na podlagi slednjega poskušamo prosilce vključiti tudi v druge oblike nematerialne pomoči, spremljanja, svetovanja in v različne skupine. Tako smo v preteklem letu vključili 3.300 prejemnikov pomoči v učenje uporabnih spretnosti za življenje in v prostovoljstvo ranljivih skupin ter 5.400 v strokovno svetovanje in spremljanje.

Pri svojem delu z ljudmi v stiski v zadnjih letih ugotavljamo, da se med našimi prejemniki povečuje število posameznikov, ki živijo sami. Praviloma nimajo socialne mreže in se srečujejo z dolgoletno brezposelnostjo ali še nikoli niso bili zaposleni. V nekaterih primerih se kot posledica ali vzrok za revščino pridružujejo še težave v duševnem zdravju, vedenjske težave ali zasvojenost. Take osebe se zelo težko vključujejo v obstoječe oblike aktivnega zaposlovanja. Vse več je tudi gospodinjstev z rednimi zaposlitvami, ki zaradi nizkih prihodkov, potrebujejo materialno pomoč. Med njimi so v porastu tudi mlade družine, ki se srečujejo z akutnimi obolenji, kot so npr. rakava obolenja in druge težke bolezni.

Razmere se od lanskega leta niso bistveno spremenile in Karitas ponovno apelira:

  • k spodbujanju takega okolja in sistemskih rešitev, kjer se bo spodbujalo delo in bo vsak delavec ustrezno in dostojno plačan za opravljeno delo, kar velja tudi za pokojnine,
  • da se omogoči programe ali še bolj prilagojena zaposlitev za osebe, ki so že več let brezposelne in imajo zdravstvene ter druge omejitve in ne sodijo v programe aktivne politike zaposlovanja,
  • da se omogoči večkraten vstop v javna dela in začetna prilagoditev v obsegu dela,
  • da se zagotovi pokrivanje stroškov mentorstva za prostovoljstvo ranljivih skupin,
  • da se zaščiti zaposlene pred nepotrebnim izmenskim, nočnim in nadurnim delom ali delom ob vikendih, ki ni nujno za oskrbo, zdravje in varnost ter se s tem družinam omogoči normalno življenje,
  • da država s sistemskimi ukrepi ustvari okolje za najem stanovanja z dostopno ceno ali nakup z dostopnim kreditom, ki so ga zmožne pokriti tudi družine z minimalnimi plačami.

Z našimi ugotovitvami in apelom bomo seznanili tudi pristojna ministrstva.

  

LETNO POROČILO celotne mreže Karitas za leto 2017

V letu 2017 je bilo v različne programe Karitas vključenih skoraj 165.000 oseb, od tega 30.000 otrok in 49.000 starejših. V lanskem letu smo v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči (večinoma hrane in plačila položnic), z darovi darovalcev, donatorjev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim

pomagali 94.884 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo 77.367 družinskih članov in posameznikov, 11.829 starejših, 4.249 migrantov in 1.439 brezdomcev. Skoraj 11.000 prostovoljcev, ki delujejo v 458 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 3.497 ton hrane in skupaj podarilo več kot 548.000 prostovoljnih ur. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 14.785 oseb. Dodatno je bilo v programe za otroke vključenih 30.245 otrok. Od tega jih je 12.500 prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami. V različne oblike družabnosti in druženja je bilo vključenih več kot 49.000 starejših. V sklopu tega je bilo izvedenih več kot 90.000 obiskov starejših. V socialno varstvene programe za pomoč zasvojenim, ženskam v stiski in žrtvam trgovine z ljudmi pa je bilo v celodnevno oskrbo z namestitvijo vključenih 298 oseb.
Skupna vrednost splošno-dobrodelnih in socialno varstvenih programov pomoči Karitas v Sloveniji je v letu 2017 znašala 8.482.649 EUR. Pomoč v tujini pa je znašala 492.889 EUR. S sredstvi zbranimi v akcijah za ta namen in razpisih za pomoč tujini smo na področjih zdravstva, šolstva in podhranjenosti pomagali predvsem v Afriki in na območjih Balkana.
Podrobnosti: https://www.karitas.si/o-karitas/porocilo

Predstavitev programa »GRADIMO SKUPNOST« – vključevanje ranljivih oseb in skupin v prostovoljno delo.

V program Humanitarnega centra Škofijske karitas  Celje v Vrbju so vključene brezposelne osebe, osebe z denarno socialno pomočjo, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe, ki so invalidsko upokojene ter tudi nekaj upokojencev. V lanskem letu se je na tak način v prostovoljstvo v centru vključilo več kot 200 prejemnikov pomoči. Največ vključenih je  brezposelnih, starih med 30 in 55 let. Med njimi so tudi samohranilke, ki imajo težave pri zaposlitvi, ker ne morejo uskladiti tro-izmenskih urnikov z varstvom otrok. Mnogi imajo hude zdravstvene omejitve in tudi priznane kategorije invalidnosti. Delodajalci se zanje ne odločajo, saj niso konkurenčni. Tako ostajajo v začaranem krogu. Namen vključevanja je zmanjševanja osamljenosti, ohranjanja ali priučitve novih delovnih navad in spretnosti ter širjenje socialne mreže. Vsebinsko so se oblikovale kuharska, vrtnarska, gledališka in ustvarjalna skupina, skupine, ki čistijo, urejajo prostore, pomagajo v skladišču, urejajo okolico ter skupine za učno pomoč otrokom in obiske starejših.

 

Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas

Dodatne informacije:
Saša Eržen, tel. 01/300–59–60/69, e-naslov: [email protected]