Projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi

Slovenska Karitas se z mesecem junijem 2006 aktivno vključuje v reševanje problematike trgovine z ljudmi. Predvsem gre za  področje oskrbe žrtev trgovine, ki je najbližja izkušnjam in konceptu dela Karitas.

Znotraj naših specifičnih programov pomoči, ki so strokovno zelo intenzivni in tečejo že več kot 15 let, smo že do sedaj reševali tovrstne primere, vendar v manjšem obsegu in v kontekstu primarnih programov. Da bi zaokrožili naša prizadevanja in izkušnje naših strokovnjakov smo oblikovali poseben projekt in se letos prvič prijavili na javni razpis, ki so ga pripravila Ministrstvo za notranje zadeve, pravosodje ter delo, družino in socialne zadeve.
Slovenska karitas se je edina prijavila na razpis in bila v skladu z razpisnimi zahtevami izbrana za izvajanje program oskrbe žrtev trgovine z ljudmi. Proces izbora izvajalca je potekal skoraj do sredine leta in dne 22.5. 2006 je bila podpisana pogodba za sofinanciranje za obdobje do konca leta v skupni višini 8.678.150 sit.

Projekt je v polnem teku. Poleg zagotovitve strokovnjakov z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami je Karitas odprla varno hišo, tako imenovani varni prostor, kjer lahko nudi vso potrebno oskrbo, prehrano, namestitev in strokovno pomoč žrtvam, ki pridejo po posredovanju policije ali pa same. Poleg tega smo za primere nujnih namestitev oblikovali tri lokacije, kjer lahko izvajamo krizno namestitev, ki ponavadi traja krajši čas. Žrtve trgovine z ljudmi se v program v začetni fazi vključujejo preko posredovanja in sodelovanja s policijo in pravosodje.

Oskrba žrtev trgovine z ljudmi je le delček v mozaiku pomoči in reševanja problematike trgovine z ljudmi. Slovenska Karitas bo prednostno nudila oskrbo žrtve, medtem ko državni organi in druge nevladne organizacije nadaljujejo s svojimi aktivnostmi na področju odkrivanja, preventive, izobraževanje, ozaveščanja in pregona trgovine z ljudmi.

Upamo, da se bo za razpis v naslednjem letu opogumilo več nevladnih organizacij. V Slovenski Karitas vidimo uspešen pristop k reševanju trgovine z ljudmi le v močnem in usklajenem medsebojnem sodelovanju, v katerem vsak v skladu s svojimi izkušnjami, znanji in identiteto prevzame svoj del odgovornosti. Drug pomemben dejavnik pa je tudi mednarodno sodelovanje. Slovenska Karitas je v stiku z 38 predstavništvi sorodnih organizacij Karitas po Evropi in svetu, ki se vključujejo v  mednarodno mrežo za boj proti trgovini z ljudmi-COATNET (http://www.coatnet.org/en/ ).

Alojzij Štefan
g
eneralni tajnik Slovenske karitas

Priloga 1.:

PODROBNEJŠI PODATKI IN KRONOLOŠKI PREGLED:

1. Javni razpis

Javni razpis je bil objavljen 24. 2. 2006. Razpisala so ga tri ministrstva:

                     Ministrstvo za notranje zadeve

                     Ministrstvo za pravosodje

                     Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Predvidena sredstva za potrebe razpisa so bila cca. 30 mio SIT

Rok za oddajo ponudb je bil 15. 3. 2006. Pred tem je bilo organizirano tudi informativno srečanje na MDDSZ, katerega so se udeležile vsaj štiri nevladne organizacije. Na javni razpis je prispela samo ena prijava, to je ponudnika Slovenske Karitas.

22. 5. 2006 je bila podpisana pogodba s strani vseh treh ministrstev in edinega ponudnika Slovenske Karitas v višini 8,6 mio SIT.

2. Zakaj prijava Slovenske Karitas na javni razpis

Petnajst let Slovenska Karitas odgovarja na stiske ljudi. V začetku je šlo za laično pomoč, preko izkušenj in zaznavanja potreb v slovenskem prostoru pa so se kmalu izoblikovali različni strokovni programi, ki odgovarjajo na specifične stiske. Migracije in trgovina z ljudmi je področje, ki v zadnjih letih v Evropi postaja vedno hujši problem in zahteva sistematično ureditev in razvoj strokovne pomoči. V zadnjih letih je bilo opaženih več primerov, kjer se je domnevalo, da v ozadju gre za trgovino z ljudmi, vsekakor pa se večje število primerov pojavi šele po tem, ko je vzpostavljena mreža pomoči in ozračje, v katerem se žrtve počutijo dovolj varne, da o svojih izkušnjah lahko spregovorijo.

Zagovarjamo mnenje, da je v vsaki težavi in vsakemu človeku potrebno zagotoviti pluralnost in možnost izbire. Hkrati je problematika široka in zahteva, da se vključi več organizacij. Vsaka lahko prispeva svoj delček. Slovenska Karitas je izbrala oskrbo žrtev.

  1. Prednosti Slovenske Karitas

Slovenska Karitas je del velike mednarodne organizacije Caritas Interationalis, ki združuje organizacije v preko 200 državah in pokrajinah sveta. Znotraj posameznih nacionalnih organizacij Karitas so se razvili neodvisni sektorji za posamezna področja, med drugim tudi za področje migracij in trgovine z ljudmi.  Vsi pa so povezani v mednarodni mreži za boj proti trgovini z ljudmi-COATNET (http://www.coatnet.org/en/ ).Slovenska Karitas je članica obeh mrež.

Preko daljšega obdobja je bila razvita uspešna finančna politika in zaupanje pri donatorjih, ki so pripravljeni podpirati posamezne projekte. Tako ni brezpogojne odvisnosti od državnih subvencij in programe lahko izvaja samostojno ali kot obliko sofinanciranja, pri čemer ima za delovanje delno zagotovljena lastna sredstva.

Znotraj Slovenske Karitas se je razvila močna mreža strokovnjakov posameznih področij, ki so pripravljeni sodelovati tudi v drugih projektih znotraj organizacije. Na ta način je omogočeno kroženje strokovnega kadra, izmenjava izkušenj in bolj celosten pristop k reševanju problema uporabnika. V primeru, da uporabnik potrebuje drugačno obliko programa, drugačno spremljanje ali pomoč, so možne delne vključitve, ali nadaljevanje v drugem programu.

Priloga 2.:

IZJAVA ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI

Zapisano po pogovoru Ljubljana, 07.06.2006

Nimam dovolj besed, da bi se zahvalila Slovenski karitas. Tukaj sem dobila podporo, ker nisem nikoli pričakovala, da bi imela. Želim povedati, da je karitas za mene moja druga družina. Ne samo, da sem tukaj dobila materialno pomoč(obleka, hrana, denar) ampak tudi psihično podporo. Čeprav nisem dobro razumela slovenskega jezika, sem začutila toplino srca ljudi, ki so mi pomagali. Moram povedati, da pomoč karitas niso samo besede ampak dejanja. Karitas se ne skriva pred problemi ampak ti ponudijo roko. Z veseljem bi ostala v Sloveniji ampak, če se vrnem v svojo državo, jih bom ohranila v svojem srcu.

Hvala vam za vse in srečno!

Kam po pomoč? Telefon: 01/ 300-59-68 ali 01/ 300-59-60
GSM: 031/ 470- 151 (dežurstvo)
e-naslov: [email protected]