Za prenovljeno partnerstvo med EU in Afriko, ki utira pot k enakopravnejšemu in bolj trajnostno naravnanemu svetu

Slovenska karitas, ki je članica Caritas Europa in del globalne mreže Caritas Internationalis, v imenu članic teh velikih mrež (162 nacionalnih organizacij Karitas) in v svojem imenu prosi vlado Republike Slovenije, naj se zavzame, bo nov partnerski okvir med EU in Afriko vključeval kot svoje glavne cilje trajnostni in človekov razvoj ter zmanjševanje neenakosti. V luči poziva EU k vzpostavitvi enakovrednega partnerstva ter novih velikih izzivov, ki jih prinaša pandemija Covid-19, močno verjamemo, da bi moral nov partnerski okvir pomeniti prelomnico v mednarodnem sodelovanju med EU in afriškimi državami. Pred srečanjem zunanjih ministrov Afriške in Evropske unije, ki se bo odvilo 26. oktobra 2021, biradi predstavili svoja stališča in priporočila o ključnih vprašanjih v zvezi z nastajajočim okvirjem.

Pri tem naši predlogi slonijo na izkušnjah partnerskih Karitas in na lastni izkušnji Slovenske karitas pri izvajanju programov razvojne in humanitarne pomoči za več kot 250.000 prebivalcev v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Malaviju in na Madagaskarju. Programe na področju šolstva, zdravstva, oskrbe z vodo in hrano ter zagotavljanja dela domačinom v Afriki, ki potekajo v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, usmerjamo skladno s potrebami in soudeleženostjo lokalnih prebivalcev. S tem jim omogočamo, da se lahko razvijajo v svojem domačem okolju, ki ga niso primorani zapustiti in se seliti drugam v želji po preživetju in boljšem življenju.

V zvezi s prenovljenim partnerstvom z Afriko bi najprej želeli izpostaviti, da bi le-to moralo stremeti predvsem k zmanjšanju revščine in neenakosti ter spodbujanju celostnega človeškega razvoja. Usmeriti mora pozornost k ljudem, ki živijo v revščini in so najbolj izključeni, v kontekstu Agende 2030, da nihče ne sme ostati zadaj na poti k trajnostnemu razvoju. Vlado Republike Slovenije zato prosimo, naj se zavzame za večje naložbe v človeški razvoj v tem partnerskem okviru. V ta namen bi se bilo treba bolj posvetiti krepitvi sistemov socialne zaščite in razporediti več proračunskih sredstev v osnovne javne storitve afriških držav. Hkrati pa bi se bilo potrebno oddaljiti od tradicionalnih razvojnih strategij, ki temeljijo izključno na hitri gospodarski rasti, in vlagati v trajnostne in vključujoče poslovne modele. Zato pozivamo k novemu partnerskemu okviru, ki v socialnih podjetjih in kooperativah prepoznava ključne kakovostne partnerje, ki sledijo svojemu socialnemu in okoljskemu poslanstvu ter zagotavljanju dostojnih delovnih mest ranljivim in marginaliziranim skupinam ljudi. Vlado Republike Slovenije prosimo tudi, naj poskrbi, da bo novi okvir vključeval dodatne ukrepe, ki bodo okrepili tudi aktivacijo domačih virov v afriških državah inhkrati poskušali odpraviti nezakonite finančne tokove. Hkrati pa tudi spodbujal k izpolnjevanju obveznosti uradne razvojne pomoči s strani EU držav za pomoč afriškim državam.

Naše drugo priporočilo se nanaša na glavne vzroke za konflikte ter spodbujanje trajnostnega miru. Partnerstvo med Afriko in EU mora namreč temeljiti na celovitem pristopu, ki se osredotoča na krepitev zagotavljanja varnosti ljudi, ob tem pa se naslanja na vlogo deležnikov civilne družbe iz vrst običajnih ljudi, ki igrajo pomembno vlogo pri krepitvi miru. Voditelje EU, vključno z Vlado Republike Slovenije, ob tem prosimo, naj pri krepitvi miru podprejo preusmeritev pristopa, ki se osredotoča samo na državo in kratkoročno uveljavljanje miru, v trajnejši pristop za krepitev miru, ki se osredotoča na ljudi. Nov partnerski okvir po našem mnenju prinaša priložnost, da se bolj podprejo pobude, ki jih vodijo lokalne skupnosti in da se poveča vključevanje običajnih ljudi na lokalnem nivoju. V teh lokalnih skupnostih je še posebej pomembno vključevanje žensk in mladih, kot tudi verskih voditeljev in deležnikov, v prizadevanja za vzpostavitev sprave ter miru in izboljšanje izvajanja humanitarnega – razvojnega – mirovnega povezovanja (t.i. trojnega nexusa).Samo z odločnim vključevanjem civilne družbe bomo poskrbeli, da bo prenovljeno partnerstvo naslovilo vzroke za konflikte in okrepilo odpornost nanje.

Tretje priporočilo se nanaša na partnerstvo med EU in Afriko na področju preseljevanja in mobilnosti, ki morata temeljiti na načelih solidarnosti, deljene odgovornosti in spoštovanja človekovih pravic ter mednarodnega in begunskega prava. Partnerstvo mora obenem izkazovati legitimno ravnovesje interesov tako evropske kot afriške strani. To še posebej velja v zvezi s prevzemanjem pozitivnega stališča o preseljevanju in gledanjem na preseljevanje skozi prizmo razvoja. Vlado Republike Slovenije prosimo, naj poskrbi, da bo novi okvir vključeval konkretne in ambiciozne predloge za širitev varnih ter zakonitih poti za mobilnost ljudi. Naj se osredotoči na pobude, ki maksimizirajo pozitivne učinke, ki jih lahko imajo migracije na razvoj, tako afriških kot evropskih držav.

Naše četrto priporočilo je, da bi moral novi okvir neposredno naslavljati in vključevati dejanske življenjske izkušnje in potrebe marginaliziranih skupin ljudi. V ta namen je potrebno organizacijam civilne družbe kot tudi lokalnim skupnostim na obeh celinah, zagotoviti sredstva, s katerimi bodo dosegle, da bo njihov glas slišan in upoštevan. Vlado Republike Slovenije ob tem prosimo, naj srečanje ministrov Evropske in Afriške unije izkoristi kot priložnost za resen in vključujoč posvet s predstavniki evropske in afriške civilne družbe pred 6. vrhom Afriške unije in EU. Samo tako bo prenovljeno sodelovanje med EU in Afriko lahko uspešno in koristno za vse. Upamo, da boste vi in Vlada Republike Slovenije razmislili o vprašanjih in priporočilih za srečanje ministrov, ki smo jih podali.