V letu 2008 se je v programe Karitas vključilo 171.487 oseb

Karitas je v Sloveniji v lanskem letu razdelila za skoraj 8 mio EUR pomoči. Več kot polovico sredstev so prispevali darovalci posamezniki.  Največji del pomoči, ki je v lanskem letu dosegel skoraj 4 mio EUR, je bil namenjen družinam, otrokom in starejšim. Na drugem mestu je pomoč ob neurjih, ki je v lanskem letu znašala 2,7 mio EUR. Preostalih 1,3 mio EUR pa so bili deležni uporabniki v posebnih socialnih programih, ki so namenjeni odvisnikom, ženskam v stiski, migrantom in brezdomcem. 

V letu 2008 je raznovrstno pomoč na Karitas prejelo skupaj kar 171.487 ogroženih oseb. Od tega je 93.226 oseb prejelo pomoč v hrani, pomoč pri plačilu položnic, celodnevno oskrbo, daljšo v vključenost v svetovalne procese in podobne oblike pomoči. V lanskih neurjih je pomoč prejelo 1.500 oseb. Preostalih 76.761 pa je bilo vključenih v različne oblike obiskov in družabnih dogodkov za starejše, preventivne akcije in programe za otroke in v krajše svetovalne procese.

Če vrednost pomoči primerjamo s številom prejemnikov, lahko ugotovimo, da povprečna pomoč  v letu 2008 glede na hude stiske ljudi, ki prihajajo na Karitas, še zdaleč ni bila zadostna. Zelo pomembno dodano vrednost pomoči Karitas pa predstavlja več kot 10.000 prostovoljcev in sodelavcev Karitas, ki žrtvujejo svoj čas, da prisluhnejo ljudem, ki so v stiski. Tako so v lanskem letu prostovoljci Karitas opravili 354.764 ur prostovoljnega dela. 

Celotna mreža Karitas

2008

I. PROGRAMI POMOČI

v EUR

Pomoč družinam in posameznikom

2.754.834

Pomoč otrokom

670.628

Pomoč starejšim, bolnim…

460.215

Manjši programi

47.207

Skupaj splošni

3.932.885

Naravne nesreče (NEURJA)

2.725.000

 

 

Pomoč zasvojenim

562.886

Pomoč ženskam v stiski

368.303

Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta

224.981

Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi

160.718

SKUPAJ (posebni)

1.316.888

SKUPAJ POMOČ

7.974.773