UKREP RAZDELJEVANJE HRANE IZ INTERVENCIJSKIH ZALOG V KORIST NAJBOLJ OGROŽENIH OSEB V SKUPNOSTI

V množico novosti, ki jih je že prinesla vključitev Slovenije v Evropsko unijo ter tistih, ki nas še čakajo, sodi tudi izvajanje ukrepa Dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti. V Evropski uniji se ta ukrep izvaja že veliko let. V Sloveniji se ukrep izvaja letos prvič. Pobudnica uvedbe tega ukrepa je bila Francija, zdaj pa je vanj vključenih že 15 držav, poleg Slovenije še Belgija, Grčija, Španija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Finska in seveda Francija. Ta ukrep sodi med ukrepe tržno-cenovne kmetijske politike Evropske Unije in je vezan na presežke kmetijskih pridelkov na trgu Skupnosti. Presežke kmetijskih pridelkov, ki se zlasti pojavljajo na trgu žit, sladkorja, riža ter mleka in mlečnih izdelkov, skladišči Evropska Komisija v obliki intervencijskih zalog. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) objavi in izvede javne razpise za izbor ponudnikov za dobavo in transport proizvodov; odloča o vlogah za povrnitev administrativnih in transportnih stroškov; izplačuje sredstva na podlagi prejetih zahtevkov za plačila; izvaja kontrole na vseh stopnjah izvajanja načrta; določi kršitve in sankcije ter mesečno poroča Evropski komisiji o izvršenih plačilih. Pravna podlaga za izvajanje načrta je Uredba Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, Uredba Komisije (EGS) št. 3149/92 z dne 29. oktobra 1992 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb Skupnosti in Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog (Uradni list RS, št. 96/05).

Evropska Komisija sprejme vsako leto do 1. oktobra letni načrt, s katerim razdeli med posamezne države sredstva za izvajanje pomoči. V programskem letu 2006 je bilo med države udeleženke za namene tega ukrepa razdeljenih 259.414.143,00 EUR, Slovenija pa je od tega dobila 1.334.827,00 EUR. Pet odstotkov teh sredstev je namenjenih povračilu administrativnih in transportnih stroškov.

Preglednica 1: Vrednost posameznih proizvodov dodeljenih Sloveniji za leto 2006

Intervencijski proizvodi

Intervencijska cena (EUR/t)

Količina dodeljenega intervencijskega proizvoda (t)

Denarna sredstva za nakup na trgu (EUR)

ŽITA

UMIK – Madžarska

101,31

1262

RIŽ

UMIK – Italija

150

600

POSNETO MLEKO V PRAHU

NAKUP

863.810,00

SLADKOR

UMIK – Slovenija

631,9

300

Skupna vrednost ukrepa (EUR)

1.334.827,00

Sloveniji so bila dodeljena žita iz Madžarske, riž iz Italije in sladkor iz Slovenije. UVT mleko pa je bilo kupljeno na trgu, saj je Slovenija za ta namen dobila denarna sredstva. ARSKTRP je izvedla javne razpise za izbor dobaviteljev končnih izdelkov. Moko in testenine je proizvedlo podjetje Mlinotest d.d.; ješprenj je proizvedlo podjetje Žito d.d.; sladkor je bil iz Tovarne sladkorja Ormož d.d.; UVT mleko so proizvedle Ljubljanske mlekarne d.d. ter riž podjetje Euricom S.p.A. iz Italije. Končni izdelki za razdeljevanje so torej bili moka, ješprenj, testenine, sladkor, riž in UVT mleko.

Preglednica 2: Skupne količine končnih izdelkov za obe humanitarni organizaciji

Proizvod

Količina

MOKA

174.240 kg

JEŠPRENJ

41.664 kg

TESTENINE

154.080 kg

SLADKOR

270.000 kg

UVT MLEKO

2.132.987 l

RIŽ

235.000 kg

Evropska Komisija je že sprejela letni načrt za proračunsko leto 2007. Med države članice bo razdeljeno skupno 258.913.372,00 EUR, za Slovenijo pa je namenjeno 1.272.606,00 EUR.

Preglednica 3: Vrednost posameznih proizvodov dodeljenih Sloveniji za leto 2007

Intervencijski proizvodi

Intervencijska cena (EUR/t)

Količina dodeljenega intervencijskega proizvoda (t)

Denarna sredstva za nakup na trgu (EUR)

ŽITA

UMIK – Madžarska

101,31

2610

RIŽ

NAKUP

150

90.000

POSNETO MLEKO V PRAHU

NAKUP

1746,9

527.564

SLADKOR

UMIK – Slovenija

505,52

653

Skupna vrednost ukrepa (EUR)

1.272.606,00

Končni izdelki za razdeljevanje v letu 2007 bodo moka, testenine, pšenični in koruzni zdrob, sladkor, UVT mleko in riž.

Razdeljevanje hrane sta v letu 2006 izvedli humanitarni organizaciji Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije, ki sta prisotni na območju celotne Slovenije in imata transparenten način delovanja. Na podlagi predlogov humanitarnih organizacij je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve določilo, da so do pomoči upravičeni:

  •           prejemniki denarne socialne pomoči;
  •           posamezniki ali družine, ki s svojimi dohodki presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu in za katere center za socialno delo oceni, da potrebujejo pomoč;
  •           zaposleni, ki dalj časa niso prejeli plače, npr. stečajniki;
  •           brezposelni, ki so zaključili z javnimi deli in niso upravičeni niti do nadomestila za primer brezposelnosti niti do denarne socialne pomoči;
  •           posamezniki ali družine, če se nenadoma znajdejo v težkih življenjskih, materialnih in socialnih okoliščinah, na katere ne morejo vplivati in zaradi katerih imajo dodatne stroške (starost, bolezen, invalidnost, duševno stanje…);
  •           posamezniki ali družine, prizadete zaradi naravnih ali drugih nesreč večjega ali manjšega obsega;
  •           posamezniki brez statusa, stalnega prebivališča ter tujci in izbrisani;
  •           posamezniki, ki se jim nudi pomoč v zavetiščih, zatočiščih, sprejemališčih, javnih kuhinjah, materinskih in prehodnih domovih in podobnih socialnih institucijah ter posamezniki odvisniki;
  •           posamezniki, ki so udeleženci taborov oz. zdraviliških letovanj namenjenih socialno ogroženim;
  •           brezdomci na ulici v primeru konzervirane hrane.

Novico je pripravila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.