Fotografija

Ciljno število pretečenih km: 40.075 km

Število pretečenih km v OŠ in SŠ 2012:  27.361,65  km
Celoletni projekt Teka podneben solidarnosti na OŠ Vrhovci: pretečenih kar 4.919.500 km

Število pretečenih km na Slovaškem 2012: 1.856,27 km

V letu 2012 se je  »Teku podnebne solidarnosti« pridružilo 86 osnovnih in 16 srednjih šol. Tek na Slovenski karitas že drugo leto poteka v okviru  mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj  z naslovom »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju, s poudarkom na podsaharski  Afriki«. Učenci, dijaki, študentje  tečejo z namenom solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

S pretečenimi kilometri učencev, dijakov, študentov ter splošne javnosti želimo letos skleniti krog solidarnosti okrog planeta Zemlja, za kar je potrebno preteči 40.075 km.

Teku podnebne solidarnosti se je pridružilo tudi 11 osnovnih in srednjih šol na Slovaškem. Teki so bili izvedeni s pomočjo delavnic, ki so jih pripravili partnerji Karitas Slovaška. Učenci in dijaki na Slovaškem so pretekli 1856,27 km. Več o tekih si lahko ogledate na spletni strani: http://mladacharita.sk/?p=1797  Vsi tekači skupaj smo pokazali, da solidarnost ne pozna meja …

Tekači so se zavedali, da je naše skromnejše in naravi prijaznejše življenje ne le solidarnost do našega planeta Zemlje temveč tudi solidarnost do vseh prebivalcev planeta in prihodnjim generacijam.

Najbolj solidarna osnovna šola v šolskem letu 2011/12 je bila OŠ VRHOVCI.
Najbolj solidarna srednja šola v šolskem letu 2011/12 je bila GIMNAZIJA POLJANE.

OSNOVNA ŠOLA Pretečeni  km
OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu  399,7 km
OŠ Odranci
OŠ Ivana  Cankarja
OŠ Mala Nedelja
OŠ Velika Nedelja, podružnica Podgorci  293 km
OŠ Vojnik, POŠ Socka
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, POŠ Vitomarci
OŠ Mirna peč
OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen  1463 km
OŠ Voličina  368,5 km
OŠ Vrhovci  4.919.500 km
OŠ Stari trg ob Kolpi  72 km
OŠ Dutovlje  74 km
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, POŠ Bočna
OŠ Mestinje  527 km
OŠ Naklo
OŠ Rodica
OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige
PŠ Dražgoše  60 km
OŠ Veliki Gaber 594 km
OŠ Vodmat  960 km
OŠ Stopiče, PŠ Podgrad  248 km
OŠ Jelšane  27,8 km
OŠ Minke Namestnik – Sonje  25 km
OŠ Vojnik, POŠ Nova Cerkev  37,24 km
OŠ Lovrenc na Pohoju  304 km
OŠ Prevorje
OŠ Ane Gale
OŠ Bled, PŠ Bohinjska Bela  132 km
OŠ Cirkulane – Zavrč
OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem  442,86 km
OŠ Elvire Vatovec Prade
OŠ Dobravlje – PŠ Črniče  3700 km
OŠ Leona Štuklja Maribor  106,8 km
OŠ LA Grosuplje -PŠ Št. Jurij  415,5 km
OŠ Bičevje  1520 km
OŠ Notranjski odred -PŠ 11. maj Grahovo  165,1 km
OŠ Toneta Šraja Aljoše  771,6 km
OŠ Lava  1058 km
PŠ Ivana Cankarja Košaki
OŠ Vodice – PŠ Utik
OŠ Antona Ingoliča
OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
OŠ Stoperce
OŠ Brinje Grosuplje  218,8 km
OŠ Koroški Jeklarji -PŠ Kotlje
OŠ Kungota
OŠ Cvetka Golarja – PŠ Reteče  314,4 km
OŠ Stročja vas  548,4 km
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer – PŠ Cven, pdf
OŠ AL Radovljica – PŠ Mošnje
OŠ Škofja Loka – mesto  216 km
OŠ Velika dolina 396 km
OŠ Miklavž
OŠ dr. Bogomira Magajne Divača
OŠ Miklavž na Dravskem polju
PŠ Rovtarska Žibrše  203 km
OŠ Franja Malgaja, POŠ Blagovna
Dvojezična OŠ II. Lendava  170,1 km
OŠ Železniki
PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica
OŠ Dobje
OŠ Dobje
OŠ Šmartno na Pohorju
OŠ F.S. Finžgarja, PŠ Begunje  333,45 km
OŠ Roje 55,15 km
OŠ Gustava Šiliha Maribor
OŠ 16. decembra Mojstrana
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, PŠ Kostrivnica
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Ribno  27,72 km
OŠ Žužemberk
OŠ Štore
POŠ Kebelj
OŠ Franja Malgaja, POŠ Blagovna 219, 72 km
OŠ Šmartno
OŠ Jerenina
OŠ II. Murska Sobota, PŠ Krog
OŠ Janka Glazerja Ruše 268 km
OŠ Radenci
OŠ Fram
OŠ Braslovče
OŠ Prežihovega Voranca Maribor 395 km
OŠ II. Murska Sobota 1587,28 km
OŠ Franca Lešnika – Vuka 11,2 km
OŠ Šenčur, PŠ Voklo pdf  106,33 km
OŠ Otočec  397,13 km
 OŠ Preserje 185,40 km

 

SREDNJA ŠOLA Pretečeni km
SŠ Kočevje 154 km
Lesarska šola Maribor 243,1 km
Šolski center Škofja Loka
Mladinski dom Maribor (enota 1) 67,5 km
ESIC Kranj, Ekomonska trgovska šola Kranj
ŠC PET
SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
TŠC Maribor
ŠC Slovenj Gradec  21 km
Elekrto in računalniška šola
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Gimnazija Moste
Gimnazija Jesenice
Gimnazija Poljane, pdf1, pdf2, pdf3 5206 km
Prometna šola – srednja prometna šola Maribor
Srednja šola za strojništvo, mehaniko in medije  1939,2 km

 

SKAVTI Pretečeni km
 Steg Velenje 1, pdf 40 km
 Volčiči Škofije 1  230,65  km
 Dol – Dolsko 1  69 km