Karitas praznuje 25 let

Karitas s prvim majem začenja z nizom dogodkov obeleževanja 25 letnice organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji. Prva je obletnico ustanovitve obeležila Slovenska karitas, ki jo je Slovenska škofovska konferenca, pod vodstvom in na pobudo tedanjega nadškofa Alojzija Šuštarja, ustanovila 1. maja 1990. V naslednjih mesecih so bile ustanovljene še tri škofijske karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne župnijske karitas.

V spomin na ustanovitev Slovenske karitas so v nedeljo 3. maja 2015 sodelavci Karitas iz vse Slovenije poromali k Mariji Pomagaj na Brezje, da bi se zahvalili za vse milosti, ki so jih v tem času prejeli, in se priporočili za svoje nadaljnje delo. Slovesno bogoslužje je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, ki je še posebej poudaril, da so ljudje v stiski vedno v ospredju delovanja Karitas. Ob tem se je zahvalil sodelavcem Karitas za nesebično pomoč in vsem, ki so omogočili delovanje Slovenske karitas s tem, ko so v vseh teh letih darovali različno pomoč.  Slovesnost se je zaključila z akademijo v kateri je generalni tajnik Imre Jerebic pred več kot tisoč zbranimi prostovoljci poudaril: »Že v začetku smo se odločili, da bo baza našega dela župnijska Karitas in prostovoljstvo in danes to tukaj dokazujemo«.

Po drugi svetovni vojni je bila organizirana karitativna dejavnost v cerkvi prepovedana, kljub temu dobrodelnost v župnijah ni nikoli zamrla. V začetku devetdesetih let ob demokratizaciji Slovenije in ob prihodu številnih beguncev iz republik nekdanje Jugoslavije so nastale prve organizirane župnijske karitas, ki so se množično razširile po župnijah. Danes v mreži karitas deluje 459 organizacij, v katerih 10.000 prostovoljcev vsako leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.

Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči, saj je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 25 mio kg hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih desetih letih presegla 49 mio EUR. Če je v prvih letih delovanja pomoč Karitas dosegla nekaj tisoč družin, v zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin oziroma vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb.

Karitas je svoje poslanstvo gradila tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni pomoči ljudem iz roba, ki vključuje  nastanitev in celovito oskrbo. Danes v tovrstnih programih deluje preko 40 zaposlenih sodelavcev in strokovnjakov, predvsem iz področja sociale. Iz prvih 25 namestitev v dveh programih za odvisnike in ženske v stiski, je danes v različnih programih s celodnevno oskrbo vključenih preko 200 oseb. Iz enega materinskega doma jih je nastalo šest, iz ene terapevtske skupnosti za odvisnike jih je nastalo osem. Iz potreb ljudi iz roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. Pri tem se je Karitas povezovala in sodelovala v mreži tudi z drugimi nevladnimi in vladnimi ustanovami. Skupna vrednost socialno varstvenih programov Karitas je v zadnjih desetih letih presegla 11 mio EUR.

Pomoč Karitas se je po nekaj letih delovanja začela usmerjati tudi v tujino. Najprej je sledila beguncem na Balkan in se odpirala za naravne nesreče po svetu. V zadnjih devetih letih pa je Slovenska karitas v Afriki podprla gradnjo ali obnovo petih šol in vrtca, treh zdravstvenih centrov in dveh porodnišnic ter treh centrov za podhranjene otroke. Vse to danes dnevno lajša življenje 200.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. Vrednost projektov razvojne in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji in na Balkanu je v zadnjih 10 letih presegla 5 mio EUR.

Jubilejna-znamkaV prihodnjih mesecih bodo obletnice ustanovitev praznovale tudi škofijske in mnoge župnijske karitas. Ob tej priložnosti so izšle tudi posebne priložnostne znamke z geslom jubilejnega leta »25 let Karitas v službi človekova dostojanstva«. Znamke so na voljo na vseh škofijskih karitas. Vrh praznovanja bo konec meseca novembra predstavljal Teden Karitas s tradicionalnim 25. dobrodelnim koncertom Klic dobrote.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenska karitas

 

 

Kronološki pregled pomembnejših dogodkov


Dogodki v letu 1990

– Februar in marec: sestanka pripravljalnega odbora skupine za Slovensko karitas

– 1. Maj 1990: Slovenska pokrajinska škofovska konferenca ustanovi SLOVENSKO KARITAS kot samostojno cerkveno-pravno ustanovo; predsednik dr. Franc Kramberger, direktor msgr. Franc Bole.

– 29. junij 1990: Ustanovitev ŠKOFIJSKE KARITAS LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE, voditelj p. Marijan Šef

– 6. September 1990: Ustanovitev ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER, voditelj Albert Štrancar

– 12. oktober 1990: Ustanovitev ŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR, voditelj Branko Maček

– 27. Oktober 1990: Seminar na TF z naslovom: »Nova družbena stvarnost – izziv za Karitas«.

– november 1990: Poplave, akcija SK za zbiranje pomoči za prizadetim v poplavah in prvi dobrodelni koncert: KLIC DOBROTE

– december 1990: Izdaja 1. Biltena Slovenske karitas

– 15 december 1990: Zaposlitev prvega sodelavca in blagoslov MATERINSKEGA DOMA na Škofljici (prvega materinskega doma v Sloveniji)

 

Dogodki v letu 1991

– januar/februar: pomoč poplavljencem;

– februar: izobraževalni tečaj na Teološki fakulteti z naslovom: »Vloga osebne vere pri karitativnem delu in svetovanju«, vodil prof. dr. Heinrich Pompey iz Freiburga;

– februar/marec: skupna postna akcija Slovenske karitas pod naslovom: »Za ljudi v stiski« namenjena osamljenim, bolnim, ostarelim, za preživetje ogroženih in za družine z več otroki;

– april: izdaja Biltena Karitas;

– april: sodelovanje pri pripravi delovnih tez zakona o socialnem varstvu;

– maj: udeležba na praznovanju Karitas Celovec;

–15. junij: dan Karitas, vsaka škofijska Karitas ga organizira na svojem področju;

– julij: pomoč žrtvam prizadetim v vojni za Slovenijo;

– avgust: začetek izvajanja pomoč beguncem iz Hrvaške;

– september: obisk Gerharda Maierja, generalnega tajnika Caritas Internationalis;

– november: obisk g. Kisslinga, direktorja Caritas Švice in predsednika Caritas Europa; vodil je tečaj za sodelavce Karitas o osnovni refleksiji Karitas

– november: seminar o beguncih v Gradežu, Avstrija;

– december: sklop predavanj Slovenske karitas na Višji šoli za socialne delavcev o Karitas in praktično delo.

 

Dogodki v letu 1992

– preko celega leta so potekale aktivnosti za oblikovanje vizije Karitas, statuta in raznih pravilnikov za lažje delovanje;

– prav tako je potekala pomoč beguncem preko celega leta

– postna akcija z naslovom: Človek človeku

– 11. do 19. marec: seminar za sodelavce Karitas v Franciji;

– junij: seminar z naslovom Kdo kaj dela znotraj Karitas?, Mirenski grad;

– september: konferenca Caritas Europe v Budimpešti;

– oktober: posebna akcija: Pomoč lačnim v Afriki;

– oktober: obisk g. Fridolina Kisslinga;

– november: posvet o življenjskem svetovanje  – vodila ga je ga. Francka Kropivnik iz koroške Karitas;

– 26. november: dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju;

 

 Dogodki v letu 1993

–18. januar: srečanje skupine za življenjsko svetovanje;

– januar: Oblikovanje delovne skupine Slovenske karitas za pripravo različnih projektov;

– 10.–12. februar: seminar o nevladnih organizacijah, ki se ga udeležijo tudi predstavniki Karitas;

– marec: postna akcija: Živim s teboj, ki si drugačen  – v okviru akcije je potekal fotografski natečaj;

– 5. in 6. marec: seminar v Stični: Podoba Cerkve pri sodelavcih Karitas, iskanje svoje vloge, identitete v slovenski Cerkvi, vloga institucij;

– 4.–9. oktober: obisk g. Kisslinga v Sloveniji;

– 7.–9. oktober: seminar v Stični in srečanje sveta SK z g. Kisslingom.

– 6. november: sprejeta sprememba vodstvenih struktur SK  – mesto direktorja se preimenuje v predsednika sveta SK;

– 21.–28. november: Teden Karitas;

  • nagradna literarna naloga,
  • brošura za Nedeljo Karitas,
  • radijske oddaje na temo Klic dobrote za družine itd.

– 26. november: Klic dobrote in romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo;

– ŠK MB: Začetek programa Botrstvo

– ŠK KP: Začetek programa Posvojitev na daljavo

 

Leto  1994

– v Skupnost Srečanje je bilo poslanih 66 fantov in deklet, 8 fantov in deklet končalo 3-letni program;

– v materinskem domu na Škofljici je dom našlo 10 mater in 10 otrok;71

– prvi dve skupini fantov je opravljajo civilno služenje vojaškega roka.

– Izobraževanje:

– preko leta je potekalo usposabljanje za življenjsko svetovanje, ki se ga je udeležilo 13 slušateljev iz vseh treh škofijskih Karitas;

– udeležba na različnih strokovnih seminarjih doma in v tujini:

– Kako živeti z revščino (Socialna zbornica);

– Problematika za odrasle s težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju (Socialna zbornica);

– Kaj potrebujemo, družinsko ali prebivalstveno politiko (Domus);

– Seminar o komunikaciji (Caritas Europa);

– Seminar za prizadete (Caritas Europa).

– Sodelovanje s tujimi Karitas: srečanje s predstavniki hrvaške Karitas, direktorjem Koroške Karitas gospodom dr. Omelkom, obisk direktorja Karitas Poljske s skupino študentov, obiski delegacije iz Karitas Nemčije v Sloveniji in naših predstavnikov v tujini, sodelovanje na regionalni konferenci Caritas Europa (20.–25. september).

Sodelovanje z državnimi in nevladnimi organizacijami:

– MDDSZ  – za projekte materinskega doma, odvisnikov

– Ministrstvo za zdravje zaradi programa za odvisnike

– Ministrstvo za pravosodje  – civilno služenje vojaškega roka

– Zveza prijateljev mladine Slovenije  – akcija Slovenija otrokom BIH.

Izdaja 5. številk revije Bilten

– avgust: počitnice za otroke iz družin, ki si sami ne morejo privoščiti počitnic, v Portorožu;

– 20.–27. november: TEDEN KARITAS: Družina stičišče drugačnosti;

– 26.november: romanje sodelavcev Karitas v Celje v cerkev Sv. Duha;

– 26.november: dobrodelni koncert Klic dobrote;

– advent: akcija Zrno upanja za BIH.

 

Leto  1995

 – 8. januar: odprtje Skupnosti Srečanje v Novi Gorici na Kapeli ob prisotnosti don Pierina in številnih predstavnikov oblasti in Cerkve;

– postna akcija: KILOGRAM MOKE ZA NOVO UPANJE BIH;

– sodelovanje s sosednjimi Karitas:

 – 12. maj: sprejem Slovenske karitas v Caritas Internationalis in Caritas Europa;

– 12.–14. oktober: srečanje Karitas iz dežel Alpe-Jadran pod geslom: Karitas za novo Evropo;

– oktober: seminar za prostovoljce v Stični, vodi g. Kissling;

– nemška Karitas podprla nakup hiše na Litijski c. v Ljubljani.

– teden Karitas: STRPNI IN SOLIDARNI DO ljudi z motnjami v duševnem razvoju, gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, paraplegikov in tetraplegikov, ljudi s cerebralno paralizo, ljudi z multiplo sklerozo, ljudmi z mišičnim obolenjem …

– 26. november: romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo na nedeljo Karitas in dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju;

– preko leta je potekala priprava in sprejem statuta Slovenske karitas, imenovanje Imreta Jerebica za generalnega tajnika Slovenske karitas;

– 15. december: praznovanje 5. obletnice Materinskega doma na Škofljici. V petih letih je Materinski dom zapustilo 64 mater in 66 otrok, le v 6. primerih so urejali rejništvo, v 3. primerih pa posvojitev;

– pomoč odvisnikom: odkup hiše na Litijski c. v Ljubljani za pripravljalni center, konec decembra v pripravah 13 fantov in deklet, 24 jih je bilo vključenih v Skupnost Srečanje, 15 jih je zaključilo program;

– zaključek izobraževanja za Zakonsko, družinsko in življenjsko svetovanje, 13 specializantov pričelo samostojno svetovalno delo;

– v okviru nadomestnega služenja vojaškega roka je odslužilo 24 fantov.

 

Leto  1996

– januar in april: sprejem poslovnika za delovanje organov SK in različnih pravilnikov, ki so bili potrebni za delovanje SK

– februar: petčlanska delegacija pod vodstvom škofa Urana odpotuje na obisk v BIH;

– postna akcija: Kg moke za novo upanje za BIH;

– velikonočna akcija ob papeževem obisku  – »Veroukarji papežu«: odpovem se neki stvari in prispevam eno opeko za gradnjo doma za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah;

– Letovanja otrok v programu SMEH se je udeležilo 126 otrok, v okviru letovanja družin pa 69 odraslih in 117 otrok;

– oktober; udeležba na regionalni konferenci Caritas Europa v Parizu;

– november: svet Slovenske karitas je sprejel sklep, da lahko Slovenska karitas ustanovi in registrira zavod za opravljanje socialne dejavnosti;

– 24.–30.november: teden Karitas: Stiske naših otrok;

– 26. november: romanje sodelavcev Karitas v Novo Cerkev in Klic dobrote;

– materinski dom na Škofljici je v letu 1996 zapustilo 12 žensk in 11 otrok;

– referat za delo z odvisniki: v program priprave je bilo vključenih 28 oseb, v Skupnost Srečanje je vstopilo 17 oseb, konec leta je bilo v Skupnosti Srečanje vključenih 34 oseb, 6 oseb pa je zaključilo triletni terapevtski program;

– referat za nadomestno civilno služenje: v letu 1996 je odslužilo 52 državljanov na civilnem služenju vojaškega roka.

 

Leto  1997

– februar, marec: postna akcija STREHA NAD GLAVO;

– 19.–22. junija: seminar za tajnike ŽK  – o pomembnosti dobrega komuniciranja z ljudmi, Brezje;

– 26. junij: regionalna konferenca Caritas Internationalis, Gradec;

– avgust: štirje počitniški tabori na Pohorju in v Portorožu SMEH: 137 otrok iz vseh treh škofij;

– julij, avgust: Letovanje družin v Portorožu: 255 udeležencev oziroma 45 družin;

– 29. avgust: srečanje direktorjev Karitas iz Slovenije in iz dežel Veneto in severne Italije;74

– 4.–6. september: seminar za tajnike ŽK  – o pomembnosti dobrega komuniciranja z ljudmi, Sinji vrh;

– 9. september: srečanje z g. Moulejem, svetovalcem svetovnega cerkvenega zbora o sodelovanju in pomoči Cerkve pri elementarnih nesrečah;

– 3. in 4. oktober: strokovni seminar za sodelavce Karitas: Mladi na razpotju, Mirenski grad;

– 9.–11. oktober: seminar za tajnike ŽK  – o pomembnosti dobrega komuniciranja z ljudmi, Kančevci;

– 15. oktober: Srečanje z direktorji avstrijske Karitas v Tinjah na Koroškem

– 22. in 27. oktober: regionalna konferenca Karitas vzhodne in srednje Evrope v Bukarešti;

– 23.–29. november: teden Karitas: Mladi na razpotju;

– 26. november: romanje sodelavcev Karitas, udeležba na koncertu Klic Dobrote;

– materinski dom na Škofljici: iz materinskega doma odšlo 16 žensk in 14 otrok;

– referat za delo z odvisniki: 66 sprejemov v Skupnost Srečanje;

– referat za nadomestno služenje vojaškega roka: v letu 1997 je odslužilo 96 državljanov na civilnem služenju vojaškega roka.

 

Leto  1998

– april: potres v Posočju je prizadel številne družine, koordinacijo pomoči je v imenu celotne Karitas prevzela ŠK Koper. Karitas je nemudoma pristopila k prvi pomoči z materialom. Prostovoljci ŽK na tem območju so opravili preko 5000 prostovoljnih ur;

– Slovenska karitas se v okviru www.rkc.si prvič pojavi na Internetu;

– Zavod Pelikan Karitas, ki ga je Slovenska karitas ustanovila leto  poprej, je za programe materinskega doma, Skupnosti Srečanje in pripravljalnega centra od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v obliki sofinanciranja prejel skoraj 37 milijonov SIT;

– Slovenska karitas se je v tem letu začela pripravljati na sinodo. Za cilj si je postavila, da v slovenski Cerkvi služenje postane enakovredno oznanjevanju in bogoslužju;

– izide prva številka Zrcala  – novega glasila za prostovoljce Karitas, potem ko je v prejšnjem letu prenehal izhajati Bilten;

– Slovenska karitas je imela za nadomestno civilno služenje kar 43 delovnih mest po vsej Sloveniji in je sodila v eno izmed največjih tovrstnih ustanov;

– julij: počitnice otrok, ki jih je vodil g. Janez Žabot, so nosile naziv: »S srcem zate«;

– oktober: seminar za prostovoljce Karitas na Mirenskem gradu;

– november: teden Karitas in Klic dobrote, drugič izide Naša Karitas kot priloga Družine.

– ŠK Maribor: Začetek delovanja programa pomoč brezdomcem

– 11.2.1998 Ustanovljen Zavod Čebela (ŠK Maribor)

1.10.1998 – MDDSZ podeli koncesijo za vodenje in varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju;

 

Leto  1999

– februar, marec: postna akcija STREHA NAD GLAVO

– za pomoč BIH (v vseh ŠK in SK je bilo zbranih 19.500.000 tolarjev);

– 27.–29. maj: seminar za sodelavce Karitas v Želimljah z mednarodno udeležbo na temo: SPRAVA IN ODPUŠČANJE (udeležilo se ga je 70 sodelavcev Karitas);

– april–julij: akcija Pomoč beguncem iz Kosova (zbrano 76 mio SIT). Pomoč posredovali v Albanijo in na Kosovo;

– maj  – december: sodelovanje v akciji slovenskih medijev in humanitarnih organizacij: ROKA PREGNANCEM  – SLOVENSKA VAS (zbrali 35 mio SIT);  – Imre Jerebic se je udeležil odprtja Slovenske vasi v Đakovici 15. decembra 1999;

– julij, avgust: Letovanje socialno ogroženih družin in otrok (v 4 tednih je letovalo 350 otrok in v 9 tednih 82 družin);

– 11.–13. november: II. simpozij zdravstvene pastorale v Celju: S STAREJŠIMI NA POTI (udeležilo se ga je 130 sodelavcev Karitas, gostje iz BIH in Hrvaške);

– november: TEDEN KARITAS po geslom: S STAREJŠIMI NA POTI. V okviru tedna Karitas smo skupaj s tednikom Družina izdali prilogo Naša Karitas;

– november: romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo; dobrodelni koncert Klic dobrote (v akciji sodelovalo 5.450 darovalcev, do konca leta je bilo zbranih 29.046.570 SIT) Mednarodno sodelovanje:

– junij: udeležba treh delegatov na XIV. generalni skupščini Caritas Internationalis in regionalni konferenci Caritas Europe v Rimu;

– oktober: mednarodni seminar o vlogi Karitas pri širitvi EU (poleg predstavnikov Slovenska karitas so se ga udeležili tudi predstavniki slovenskih katoliških laikov, malteške bolniške pomoči in socialnih centrov ter Krekove banke) v Bruslju;

– mednarodna konferenca evropskega socialnega sveta o vlogi dobrodelnih organizacij v razvoju evropske civilne družbe;

– nadomestno civilno služenje vojaškega roka  – v šestih vpoklicih sprejeli 168 kandidatov;

– sodelovanje na razpisih za socialno dejavnost Karitas (loterijska sredstva v okviru FIHO, sofinanciranje socialnih programov Zavoda Pelikan Karitas  – Materinski dom in Center za odvisnike od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje in Mestne občine Ljubljana).

 

Leto  2000

– post 2000: O miru in spravi, ob tem je bila izdana posebna brošura z razmišljanji na temo sprave in odpuščanja, zbiranje denarnih sredstev za Bosno, Srbijo, Črno goro in Kosovo;

– 10. maj: zaključek natečaja: »S starejšimi na poti«;

– 20.–23. julij: obisk don Pierina v Sloveniji in podelitev častnega znaka svobode Republike Slovenije za delo in zasluge z mladimi zasvojenci;

– julij/avgust: Letovanje otrok 3 tedne v Portorožu in teden na Pohorju;

– julij/avgust: Letovanje družin 6 tednov v Portorožu;

– 16. oktober: prva akcija Dobrota opogumlja;

– III. simpozij zdravstvene pastorale z naslovom: Sprava in mir med nami;

– 27. november–1. december: teden Karitas pod geslom Sprava in mir med nami z izdajo istoimenske brošure;

– Izdaja priloge k tedniku Družina: Naša Karitas, ki je bila posvečena 10. obletnici ustanovitve;

– 29. november: romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo;

– 29. november: 10. jubilejni dobrodelni koncert Klic dobrote 2000 v Celju;

– november: plaz v Logu pod Mangartom  – akcija zbiranja pomoči;

– pomoč tujini: Bosna, Srbija, Albanija, Nube preko celega leta.

– pomlad 2000: Ustanovitev Zavoda Karitas Samarijan (ŠK Koper)

 

Leto  2001

– post 2001

– postna akcija: SREČNO OTROŠTVO ZA VSE  – pomoč družinam v Aleksincu;

– 25. November –1. december: teden Karitas  – Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte;

– 4.–6. maj:  – obisk Imreta Jerebica v Draču in Skadru;

– 9.–11. maj:  – mednarodni seminar Sprava in odpuščanje v Zagrebu

– 12.–18. maj:  – udeležba sedmih sodelavcev Karitas na konferenci o širitvi EU v Bruslju;

– 18.–20. oktober:  – simpozij o prostovoljstvu v Celju;

– 28. november:  – romanje prostovoljcev Karitas na Ponikvo;

– 28. november:  Klic dobrote, Celje;

– urejena je bila spletna zbirka forumov (spletna svetovalnica);

– Zavod Pelikan Karitas je dobil dovoljenje za opravljanje pomoči na domu, pridobitev koncesije v občini Vransko in Tabor.

 

Leto  2002

– januar: Tajništvo Slovenske karitas se je preselilo v nove prostore na Kristanovo 1;

– maj: Regionalna konferenca Caritas Europe v Sesimbri (Portugalska). Udeležil se jo je Alojzij Štefan;

– junij: prva akcija Ko bom velik

– skupaj s Škofijskimi Karitas zbiranje sredstev za šolske potrebščine;

– julij, avgust: na  letovanju družin in otrok je letovalo 36 družin in 250 otrok;

– avgust: sprejet nov statut Slovenske Karitas;

– september: začne izhajati mesečno-informativno glasilo Žarek dobrote;

– september: Mednarodna konferenca o negi na domu v Bukarešti,

– 24.–26. oktober: Simpozij zdravstvene pastorale z naslovom: Župnijska Karitas v luči plenarnega zbora;

– 1. november: novi generalni tajnik Slovenske Karitas je postal Alojzij Štefan;

– 25.–30. november: Teden Karitas pod geslom: »Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim«;

– 27. november: Klic dobrote 2002  – zbralo se je 44,3 mio SIT.

ŠK Koper: začetek programa Popoldan na cesti

 

 

Leto  2003

– marec: postna akcija za pomoč tujini (Bosna in Srbija – Aleksinac);

– april: prijava šestih zavodov v okviru Karitas in Cerkve na razpis za pridobitev koncesije institucionalnega varstva;

– julij: generalna skupščina Caritas Internationalis: Globalizacija solidarnosti, udeležba dva predstavnikov Slovenske karitas;

– 9.–11. oktober: simpozij z naslovom »Z roko v roki«, Ljubezen je vez popolnosti (evropsko

Leto  invalidov, sv. Jožef v Celju);

– 25. november: Shod prostovoljcev Karitas v Novi Cerkvi.

– 25. November: Klic dobrote, Celje

 

 

Leto  2004

– marec: skupna postna akcija »POST 2004« za otroke v Aleksincu in potrebne v Bosni;

– oktober: Seminar za prostovoljce Karitas v Celju in Postojni pod geslom: »Tukaj sem, pošlji mene«;

– november: začetek akcije ZaUpanje v sodelovanju s tednikom Družina,  Tednikom Demokracija in naslednje leto z Radiem Ognjišče

– november: oblikovala se je skupina zainteresiranih za gradnjo domov za starejše v Cerkvi pri Slovenski karitas;

  • november: Klic dobrote 2004, zbralo se je rekordnih 64 mio SIT
  • December 2004: potres in cunami – na tisoče mrtvih, grozljivi prizori in izjemne odziv celotnega sveta.

 

Leto 2005

– Pomoči ljudem po Cunamiju – zbiranje sredstev; našo pomoč smo usmerili predvsem na Šrilanko – prva pomoč, razvojna pomoč,

– Začetek dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo–povezala akcije ŠK  – začetek zbiranja z SMS-ji

– Naj revščina postane preteklost – svetovna kampanja osveščanja o revščini, pridružila CI in SK, nagovorili smo politike – naj naredijo konkretne korake k odpravljanju revščine doma in po svetu – povabilo slovenskim šolam z delavnicami –

– AIDS, Podnebne spremembe, pokloni zvezek – preko 300 osnovnih preko 50 srednjih preko 200 vrtcev

– Začetek letovanj Počitnice Biserov v Portorožu 3 (namesto programa SMEH),

– Oblikovan Strateški načrt Slovenske karitas – MOČNI V SLUŽENJU – DEJAVNI V LJUBEZNI(sprejet v letu 2006)

– leto je potekalo v znamenju praznovanj ob 15. letnici ustanovitve Karitas (2. Maj – zahvalna maša na Brezjah, zahvalne maše po ŠK ob datumih njihove ustanovitve)

  1. – 27. November 2005: teden Karitas, 23. November – 15 dobrodelni koncert Klic dobrote

– 20.12.2005: odprtje varne hiše Karitas za Primorsko (Zavod Karitas Samarijan)

– V septembru 2005 smo prvič pripravili gradiva globalnega učenja za šole v okviru mednarodne kampanje »Naj revščina postne preteklost«, ko je pri delavnicah sodelovalo 26 šol

 

Leto 2006

– Akcija zbiranja sredstev Svet za Darfur , ki jo bomo na pobudo predsednika države RS dr. Janeza Drnovška – sodelovale druge humanitarne organizacije – razvil se model sodelovanja med HO – tak da omogoča transparentno porabo in prevzemanje odgovornosti; 209 mio Sit poredovanih za pomoč – Karitas je svojo pomoč realizirala preko ACT Caritas, ki združuje karitativne organizacije krščanskih cerkva.

– HRANA iz intervencijskih zalog EU – Karitas v Sloveniji 60.000 uporabnikov danes preko 100.000

– Na Slovenski karitas je bil oblikovan oddelek za mednarodno in humanitarno pomoč. Predvsem za potrebe realizacije razvojne pomoči v Sri Lanki  po Cunamiju.

– Začetek akcije Za srce Afrike in številnih razvojnih projektov z misijonarji v Ruandi in Burundiju, Ugandi, Zambiji, Malaviju, Centralnoafriški republiki, Bocvani in na Madagaskarju.

– Spomladi smo na pobudo SŠK začeli z izvajanjem programa pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Začeli smo z varno in krizno namestitvijo za žrtve, pridobili smo tudi sredstva ministrstev. Slovenska karitas je postala članica Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi ter pričela tudi z mednarodnim sodelovanjem v boju proti trgovini z ljudmi. – Projekt osveščanja po šolah – Bodi pozoren bodi previden –pasti trgovine z ljudmi

– Začetek akcije 40 dni brez alkohola, – mrežno sodelovanje.

– Imenovana skupina za oblikovanje programa za pomoč duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem, ki imajo težave z alkoholom.

– Začetek oddaje Karitas na Radiu Ognjišče

– junij 2006: II. Socialni forum Caritas Europa v Lurdu

15.9.2006 – ustanovitev ŠK Novo mesto

ŠK Maribor – ustanovitev Materinskega doma v Mozirju

-Začeli z gradnjo 40-ih bivališča za sirote v Kibungu v  Ruandi ob sofinanciranju Avstrijske razvojne agencije in MZZ RS.

 

Leto 2007

1.1.2007: Ustanovitev ŠK Murska Sobota

2.2.2007: Ustanovitev ŠK Celje

20.10.2006: Ustanovni občni zbor ŠK Novo mesto

– Novo vodstvo Slovenske karitas – novi predsednik SK dr. Marjan Turnšek, namesto dr. Franca Krambergerja

– Začetek akcije Ne pozabimo  – pomoč na JV Balkanu – izvajajo ŠK, obnova hiš, tabori, jelo na kotačima, pomoč sestram v Albaniji,

– v okviru Zavoda Karitas Samarijan – odprtje prve varne hiše za Primorko

– V Bertokih – odprtje hiše Karitas za program brezdomcev

– Poplave in neurja – Železniki tudi drugod po Sloveniji – Prva pomoč prostovoljcev na terenu s hrano in drugim najnujnejšim

– Prvi koncert – Stopimo skupaj – RTV, RO, Pošta Slovenije, Slovenska karitas, Rdeči Križ

na TRR slovenske Karitas, v višini 1.821.301,48 EUR, preko ŠK pomoč prejelo 700 družin – sodelovale so tudi z občinami, centri za socialno delo in civilno zaščito

– oktober 2007: seminarji Karitas Mož in žena, oče in mati – temelj družine,  Celje, Postojna in Veržej

– 26.11. – 2.12.: Teden Karitas: Ali me imaš rad?

– ŠK Maribor – zavod Čebela: 1.2.2007 – prevzem dnevnega centra Murenčki, v Staršah

– Slovenska karitas organizira mednarodni seminar Pastorala na ulici – Celostna skrb za žrtve trgovine z ljudmi.

– Podprli obnovo zdravstvenega centra v Mukungu v Ruandi, ki oskrbuje 24.000 prebivalcev  ter gradnjo dodatnih prostorov rehabilitacijskega Tsidilo centra za invalidne otroke in mladino v Serowe v Bocvani.

 

 

Leto 2008

– Regionalna konferenca Caritas Europa na Bledu – 21. – 24. Maja 2008; preko 100 udeležencev iz 40 evropskih držav

– 1. Junij 2008: Novo vodstvo: generalni tajnik je postal zopet Imre Jerebic

– Poleti in jeseni so Slovenijo prizadela velika neurja, veliko hiš je bilo poškodovanih, veliko streh je dobesedno odneslo – temu je sledil val solidarnosti in pomoči, sredstva za pomoč je prispevala tudi država; Odziv solidarnosti in tudi države. Pomoč prejelo 2539 gospodinjstev. 2.7 mio EUR skupaj z državno pomočjo – največ v zgodovini Karitas. Hitro pomoč, v drugi pa za pravično višino končne pomoči v okviru mešanih občinskih komisij

– 24. – 30. November 2008: Teden Karitas – Rad te imam, zaupam ti!

– ŠK Celje: 12. April 2008 Prvi plenum ŠK Celje

– ŠK Celje:  16. November 2008: blagoslovitev prostorov

– NŠK Maribor: Odprtje zavetišča za brezdomce s t.i. nočnim mobilnim servisom

– NŠK Maribor: 28. 2. Blagoslov Doma Lenart

– Začetek 2-letnega mednarodnega projekta globalnega učenja »Vpliv HIV/AIDS-a na prebivalstvo držav v razvoju in na razvojne procese  v Afriki«, sofinanciranega s strani EU in MZZ RS, v okviru katerega je sodelovali mladi iz 196-ih OŠ in 78-ih SŠ

– Podprli obnovo zdravstvenega centra v kraju Rwisabi v Burundiju, ki oskrbuje 72.000 prebivalcev ter ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS zgradili novo srednjo šolo v Mbirizi v Burundiju.

 

 

Leto 2009

– Začetek gospodarske krize, prva podjetja, ki so šla v stečaj, vlada je namenila pol milijona evrov za pomoč v hrani , ki je slovenska karitas razdelila brezposelnim, Mercator je namenil ¼ milijona za pomoč v hrani, največja donacija, ki smo jo kdaj koli prejeli od podjetja

– To leto je šele začetek, prava kriza se je razvila še v prihodnjih letih in traja še danes.

v tem času je potekala tudi večja skupna akcija z RTV SLO za pomoč prizadetim v krizi. V tem času smo začeli z akcijo pomagajmo preživeti – v naslednjih letih se je število prejemnikov pomoči na Karitas praktično podvojilo, stiske pa so vse globlje.

– Na Slovenski karitas pričnemo z akcijo Pokloni zvezek v kateri zbiramo zvezke po osnovnih šolah. Ker so se šole na akcijo zelo dobro odzvale in je prišla pobuda s strani vrtcev, smo v letu 2012 k sodelovanju povabili še vrtce. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Akcija je bila v preteklih letih zelo uspešna. V letu 2014 je sodelovalo 275 osnovnih šol in 118 vrtcev, v katerih se je na naše veselje zbralo več kot 26.500 zvezkov in 210 tempera barvic. Pri tem pa gre za veliko zahvalo vsem mentorjem za dosedanjo pomoč in spodbudo učencev k solidarnosti. V akciji zbiramo zvezke za več kot 12.000 socialno ogroženih otrok, ki jim Karitas preko poletja pomagala s šolskimi potrebščinami. Kot velik doprinos akcije je razglednica, ki jo prejme vsak učenec. Na razglednice, ki vam jih bomo poslali, otroci doma ali v šoli zapišejo misel, pozdrav … in/ali narišejo tudi risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vložijo v darovani zvezek.

 

 

Leto 2010

– V januarju nas je vse pretresel potres na Haitiju – odziv darovalcev s katerim smo zbrali 300.000 eur in jih posredovali Caritas Internationalis za prvo pomoč in obnovo.

– Preko programa Z delom do dostojnega življenja, ki ga Karitas izvaja od leta 2010 dalje, je 279 staršev iz revnih družin v nekaterih državah v Afriki in 12 v Albaniji dobili priložnost za redno delo in plačilo zanj, s čimer dostojnejše preživijo svoje družine – omogočijo članom hrano, zdravstveno oskrbo, otrokom šolanje ter si lažje zgradijo lastna bivališča.

– Septembra so nas zopet prizadele poplave v Ljubljani in okolici ter na Dolenjskem, podobno kot v preteklem letu. V pomoč vključenih preko 300 družin. Poplave so postale naša stalnica.

– Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti.

Raziskava nič revščine – TEOF profesor Vinko Potočnik. – med našimi uporabniki, kaj v resnici doživljajo, kaj bi potrebovali kako odgovoriti (objavljena 2011).

-NŠK Maribor: Odprtje Ljudske kuhinje – Betlehem

– Začetek evropskega projekta osveščanja o podnebnih spremembah in vlivu na okolju s poudarkom na vpliv na Podsaharsko Afriko v okviru katerega smo izvajala delavnice po šolah, pripravili Tek podnebne solidarnosti … vse pa je bilo pod sloganom »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«

– v oktobru je bil organiziran dvodnevni mednarodni seminar Trgovina z otroki,

– Začetek 3-letnega evropskega projekta ozaveščanja in globalnega učenja pod naslovom “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju, s poudarkom na podsaharski Afriki”,  sofinanciranega s strani EU in MZZ RS, v okviru katerega so potekale različne aktivnosti za mlade po 343 OŠ, 54 SŠ  in 186 vrtcih (delavnice, Tek podnebne solidarnosti idr.) in za splošno javnost (potujoča razstava) itd.

-Zgrajena je bila nova dvonadstropna porodnišnica s 50-imi posteljami v kraju Ruzo v Burundiju.

– V sodelovanju s slovenskimi misijonarji, ki delujejo v Afriki začeli z dobrodelno akcijo Z delom do dostojnega življenja. Ob podpori 400 slovenskih družin so starši iz skupaj iz 279-ih revnih družin v Ruandi, Burundiju na Madagaskarju in v Centralnoafriški republiki, do leta 2015 dobili delo in plačilo zanj.

– Po cunamiju in vojni na Šrilanki na tamilskem območju obnovili 75 hiš in šolo, zgradili 30 novih hiš ter nakup 40 ribiških čolnov za ponoven zagon ribištva.

 

Leto 2011

– »E-PROSTOVOLJSTVO«pričeli z spodbudami in mislimi, ki smo jih pošiljali preko e-maila mladim prostovoljcev

-V sodelovanju s Karitas Slovaške podprli gradnjo sirotišnice za 30 otrok s posebnimi potrebami na območju »Pourt au prince« na Haitiju

– V partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije začeli z izvedbo 3-letnega projekta “Trajnostni razvoj kulture sobivanja in varovanja okolja v krajih Niš, Aleksinac in Leskovac”, sofinanciranega s strani MZZ RS.

-Po slovenskih šolah, vrtcih in v javnosti začeli z izvedbo Teka podnebne solidarnosti. Do sedaj pretekli skupaj za solidarnost s tistimi, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo že 152.479,48 km in s tem skoraj 4-krat obkrožili ekvator.

 

 

Leta 2012

– Pričetek izvajanja projekta ozaveščanja srednješolcev – Bodi pozoren, bodi previden – pasti trgovine z ljudmi

– Vodja ŽK Zagorje, Jožica Roglič, prejela državno nagrado na področju prostovoljstva za leto 2012

-Podprli gradnjo in opremljanje dodatnih bolnišničnih prostorov zdravstvenega centra ter gradnjo 2-h vodnjakov za potrebe centra, ki oskrbuje 68.000 prebivalcev na območju kraja Ruzo v Burundiju v Afriki

-7. Oktober: ŠK Murska Sobota: odprtje Domačije v vasi Šprinc v razkriški občini

  1. september: Predsednik države republike Slovenije podeli reda za zasluge, Imretu Jerebicu, generalnemu tajniku SK

 

Leta 2013

– Začetek delovanja Mreže Vključen.si v okviru Zavoda Pelikan Karitas

– v sodelovanju z Mavrico za vse veroučence pripravimo v postnem času postni plakat s spodbudo otrok k solidarnosti in dobrodelnosti

– na Počitnice BISEROV vključili otroke iz Porabja, saj smo bili uspešni na razpisu Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

  1. september: Umetniki za Karitas v Bruslju
  2. oktober: mednarodni seminar: Karitas proti trgovini z ljudmi

Oktober 2013: seminarji Karitasa: Verjamem vate

– Teden Karitas: 25.11. – 1.12. 2013: Verjamem vate; 23. Klic dobrote (27.11.2013)

– ŠK Koper: 20 let programa Posvojitev na daljavo: vključenih 143 otrok iz Slovenije in 73 otrok iz BIH

– ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi organiziramo dvodnevni mednarodni seminar Karitas proti trgovini z ljudmi: brez meja, brez okovov. Caritas against human trafficking: no boundaries, no chains.

-Obnovili OŠ v kraju Rwisabi v Burudniju, ki jo obiskuje preko 2000 otrok

 

Leta 2014

– prične se z zbiranjem hrane za ljudi v stisk pred trgovinami HOFER

– Pustna sobotna iskrica 2014 z Radiem ognjišče – Mleko za otroke

– v sodelovanju z Radiom Ognjišče so v sodelovanju s ŠK po Mercatorjevih trgovinah zbirali hrano za družine iz posamezne ŠK v akciji DOBRO DELO DOBRO DENE.

Prav tako smo z Radio Ognjišče zbirali šolske potrebščine na Čarobnem dnevu v Volčjem potoku.

–  Naravne nesreče: Slovenijo prizadela v mesecu februarju ledena ujma. Slovenska karitas se je pridružila pomoči prizadetim ob ledeni ujmi. Za prizadete družine je Karitas zagotovila 10 močnejših agregatov, zbirala denarna sredstva, …

V jesenskem času so Slovenijo prizadele močne poplave, prav tako je Karitas priskočila na pomoč.

V mesecu maju so bile katastrofalne poplave na območju BIH in Srbije. Slovenska karitas je v sodelovanju s Slovensko vojsko na prizadeta območja poslala 26 kontejnerjev kvalitetne pomoči. Zbrali smo ??? EUR pomoči. Sredstva smo zbirali tudi preko Škofovske konference.

Leto 2014 – pomoč Ukrajini, Irak in Sirija

– Maj: 1. Nacionalna konferenca socialnega vključevanja: »Prekinimo začarani krog socialne izključenosti«

– 20. Mednarodna likovna kolonija: Umetniki za Karitas: 18. – 22. Avgust na Sinjem vrhu.

-30. september: odprtje 20. Mednarodne likovne razstave v Rimu

– Teden Karitas: 24. – 30. November: V družini sem doma

– pričnemo z izvajanjem projekta Bodi pozoren. Bodi previden. tudi za ozaveščanje osnovnošolcev 7., 8. in 9. razredov o pasteh trgovine z ljudmi. Ob tem izide serija plakatov ter namizna družabna igra V labirintu trgovine z ljudmi. Pomemben del projekta je tudi akcija ozaveščanja o prostituciji v Sloveniji ter možnih rešitvah za žrtve #stop Prostituciji #nisiSama. Projekt je sofinanciral Urad Vlade RS za komuniciranje.

– Zgradili novo osnovno šolo za 500 otrok iz revnih družin v Kigaliju v Ruandi ob sofinanciranju MZZ RS in Misijonskega središča Slovenije

– Pomagali ljudem v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, ki so jih v maju prizadele katastrofalne poplave, s humanitarno pomočjo ter pri obnovi poškodovanih bivališč v sodelovanju z lokalnimi Karitas v Srbiji in BiH

– Začeli z izvedbo 3-letnega projekta »Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« v partnerskem sodelovanju s Caritas Bosne i Hercegovine, ob sofinanciranju MZZ RS

– Začeli z izvedbo 3-letnega projekta »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije« v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije, ob sofinanciranju MZZ RS

-začeli z akcijo Z delom do dostojnega življenja v Albaniji, kjer ob podpori slovenskih darovalcev podpiramo 12 družin