Zavod Pelikan – Karitas: Objava za delovno mesto “direktor zavoda”

Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJP) ter 18. člena Statuta Zavoda Pelikan – Karitas z dne 13. 12. 2013 Svet zavoda Zavoda Pelikan – Karitas obvešča o

OBJAVI DELOVNEGA MESTA DIREKTOR ZAVODA (M/Ž)

(V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.)

Na objavljeno delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

–        visokošolska izobrazba socialne, pedagoške, pravne, psihološke, zdravstvene ali teološke smeri,

–        opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,

–        najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

 

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:

–        program delovanja zavoda za prihodnja štiri (4) leta;

–        izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

–        opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:

1.      zahtevane delovne izkušnje,

2.      poznavanje področja dela zavoda,

3.      organizacijske ter vodstvene sposobnosti,

4.      poznavanje dela z računalnikom,

5.      zelo dobro ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku,

6.      znanje enega svetovnega jezika,

7.      sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,

8.      sposobnost nastopanja v javnosti,

9.      komunikacijske veščine.

Opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela.

Svet zavoda Zavoda Pelikan – Karitas bo v soglasju z ustanoviteljem zavoda, Slovensko karitas, izbranega kandidata imenoval za direktorja zavoda za obdobje štirih (4) let. Izbrani kandidat bo sklenil individualno pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas za trajanje mandata s predsednico Sveta zavoda Zavoda Pelikan – Karitas.

Kandidati bodo o izidu objave pisno obveščeni najkasneje v tridesetih (30) dneh po končanem izbirnem postopku.

Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo priporočeno, v zaprti ovojnici s pripisom »Objava delovnega mesta direktor zavoda – NE ODPIRAJ!« do četrtka, 20. 3. 2014, na naslov: Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z objavo lahko dobite na telefonski številki: 01 548 02 86 ali na elektronskem naslovu: [email protected].

Ivanka Šušteršič, l.r.

predsednica Sveta zavoda Zavoda Pelikan – Karitas