Materialna pomoč

1. POMOČ DRUŽINAM
Največje težave, ki tarejo družine, so brezposelnost, bolezni in psihične stiske. Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti in občasno pri plačilu osnovnih položnic. Pomaga tudi s pravno pomočjo in pri urejanju pravic, kot so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči. Na Karitas prihaja vse več družin, ki poleg gmotne pomoči potrebujejo tudi pomoč pri premagovanju čustvenih stisk, težav v medsebojnih odnosih, obvladovanju stresa in postavljanju lastnih meja.
Info: škofijske in župnijske Karitas

2. POMOČ OTROKOM
Vse več otrok nima izpolnjenih osnovnih pogojev za pridobivanje izobrazbe. Zaradi materialnih in drugih težav njihovih družin, postajajo med sovrstniki vse bolj zapostavljeni. Karitas v sodelovanju z osnovnimi šolami, občinami in strokovnimi službami pomaga osnovnošolcem pri nakupu šolskih potrebščin ter plačilu kosil in šole v naravi. V mnogih župnijskih karitas je mogoča tudi učna pomoč.
V poletnem času je organizirano tudi letovanje Biserov v Portorožu, katerega se vsako leto udeleži prek 200 otrok iz socialno ogroženih družin.
Info: škofijske in župnijske Karitas

3. POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM IN INVALIDNIM
Starejši so velikokrat osamljeni in zaradi vse večje poklicne obremenjenosti otrok nimajo nikogar, ki bi jim na njihovih domovih nudil osnovno pomoč. Z obiskovanjem, organizacijo srečanj, oblikovanjem skupin za samopomoč in ponekod tudi z organizirano strokovno oskrbo na domu Karitas poskuša premagovati tovrstne stiske in starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in v krogu najbližjih.
Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim poteka predvsem na nivoju župnijskih Karitas v obliki druženja, organiziranja družabnih srečanj in pri sofinanciranju različnih invalidskih pripomočkov.
Info: 01/300-59-60 ter škofijske in župnijske Karitas
Izposoja invalidskih pripomočkov v Škofijski karitas Ljubljana – 01/439-21-30
Pomoč tudi na Forumu

4. POMOČ BREZDOMCEM
Pomoč brezdomcem poteka redno vsak dan v Mariboru, Ljubljani in Kranju, občasno pa tudi v drugih krajih. Brezdomcem je v večjih centrih pomoči običajno na voljo topel obrok, jedilnica, prostor za počitek, ureditev osnovne higiene ter svetovanje, ki pokriva predvsem urejanje statusnih in stanovanjskih razmer. Brezdomcem je tako v Ljubljani kot Mariboru v posebnih ambulantah zagotovljena tudi zdravstvena oskrba. V manjših krajih pa je pomoč brezdomcem organizirana v manjšem obsegu v okviru župnijske Karitas.
Info: škofijske in župnijske Karitas

5. POMOČ MIGRANTOM
Karitas aktivno deluje na področju migracij. Svojo pomoč nudi tako posameznikom, ki se znajdejo na področju Republike Slovenije brez ustrezne dokumentacije, kot tudi skupinam prebežnikov in njihovim družinam, ki so nastanjeni v Centru za tujce. Omogoča pravno svetovanje kot tudi psiho-socialno pomoč. V sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami pa izvaja programe kot so: poletni tabor za begunce, poletne počitnice za begunske družine in različne
delavnice za prebežnike.
Info.: 01/300-59-60
Info: škofijske in župnijske Karitas

Socialno varstveni programi

 

1. POMOČ ZASVOJENIM
V okviru Zavoda Pelikan – Karitas delujejo terapevtske skupnosti na Čadrgu, Vremskem Britofu in v Novi Gorici ter sprejemni center v Višnji gori. Tu potekajo priprave na vstop v skupnost in ostale dejavnosti pomoči zasvojenim in njihovim svojcem kot so preventiva in motiviranje za življenje brez omame. Sprejemni center deluje tudi v Mariboru. Skupine za starše zasvojenih se srečujejo v Ljubljani, Ajdovščini in Bertokih. Program pomoči temelji konceptu Skupnosti Srečanje in  je šola za življenje. Zasvojeni si v ena do triletnem bivanju v  komunah povrnejo osebnostno ravnotežje ter dobijo novo upanje in moč za odgovorno življenje. Vzporedno poteka pomoč njihovim  družinam in prijateljem. Po zaključku programa Karitas spremlja vračanje v normalno okolje.
V okviru Zavoda Karitas Samarijan deluje tudi program za pomoč alkoholikom. Namenjen alkoholikom v fazi odvisnosti in zdravljenim alkoholikom, ki želijo s pomočjo programa in vključitve v stanovanjsko skupnost za socialno rehabilitacijo in zdravljenje odvisnosti od alkohola. Prednostna skupina so odvisniki od alkohola, ki so hkrati brezdomci in osebe brez urejenega socialnega statusa, ki nimajo socialne mreže. Zdravljenje alkoholikov v programu Vrtnica traja dve leti.

Info: 01/548-02-85, Zavod Pelikan – Karitas , Program Vrtnica – Zavod Karitas Samarijan,

Zelo pomembno je tudi delo na področju reintegracije in resocializacije zasvojenih: več info Skupnosti MOST

 

2. POMOČ MATERAM IN ŽENSKAM V STISKI
Nosečnice, matere z majhnimi otroki in ženske v socialni stiski se lahko po pomoč obrnejo na materinske domove na Škofljici, v Ljubljani (Litijska 24), Solkanu, Šempetru, Sv. Juriju ob Ščavnici, Martjancih, Mozirju in Žalcu. Življenje in delo v materinskem domu temelji na medsebojni pomoči, strokovni in svetovalni pomoči strokovnjakov ter na delovni, zdravstveni in duhovni ponudbi. V domu lahko ostanejo toliko časa, dokler si ne najdejo rešitve, primerne tako za mater kot tudi za otroke, ter da si najdejo ustrezno zaposlitev.

Škofljica in Ljubljana: 01/366-77-21, Solkan in Šempeter: 05/330-02-34
Mozirje in Žalec: 059/080-350, Murska Sobota: 031 522 685
Pomoč tudi na Forumu

 

3. OSKRBA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI

Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v okviru Slovenske karitas obsega ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo žrtev, socialno, psihološko in pravno pomoč,  zagotavljanje prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa, svetovanje in informacije v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, izvajanje ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije ter zagovorništvo in opolnomočenje.
Slovenska karitas se povezuje v mrežo organizacij v Sloveniji in v tujini (pristojne državne inštitucije, Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, NVO ..)

tel.: 01/ 300 59 62, GSM: 031/ 470- 151 (dežurstvo)
e-naslov: [email protected]