INTERNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

generalni tajnik Slovenske karitas (m/ž)
v mandatnem obdobju 1. 6. 2018 – 31. 5. 2023

 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje oz. imeti:
  – univerzitetna izobrazba (najmanj raven 6/2-UN) teološke, socialne, zdravstvene, pravne ali druge družboslovne smeri,
  – najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v podobnih ustanovah ali vsaj tri leta izkušenj na karitativnem, humanitarnem, socialnem ali zdravstvenem področju,
  – aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
  – aktivno obvladati slovenski jezik,
  – biti dejaven član občestva Cerkve.
 2. Od kandidata se poleg izpolnjevanja zahtevanih pogojev pričakujejo naslednje veščine in druga znanja:
  – znanja s področja organizacije in vodenja,
  – sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
  – sposobnost nastopanja v javnosti,
  – komunikacijske veščine,
  – sposobnost vodenja in ustvarjanja v timu,
  – sposobnost in izkušnje mrežnega sodelovanja (delovanje v odborih, komisijah, skupinah, delovnih telesih) z vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju sociale,
  – poznavanje karitativnega poslanstva Cerkve,
  – izkušnja aktivnega sodelovanja v Cerkvenem občestvu.
 3. Kandidat mora ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
  – dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (fotokopija diplome),
  – izjavo o izpolnjevanju pogoja delovne dobe s podrobno navedbo delovnih izkušenj,
  – izjavo o znanju slovenskega jezika,
  – izjava o znanju tujega jezika,
  – dokazilo o nekaznovanosti.
  Kandidat naj poleg kratkega življenjepisa predloži tudi vizijo razvoja in predlagane okvirne strategije Slovenske karitas v obdobju 2018 – 2022.
 4. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 60 mesecev, s polno delovno obveznostjo. Zaradi narave dela gre za delo s fleksibilnim delovnim časom. Višina plače je omejena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Slovenski karitas.
 5. Rok za prijavo: 17. 7. 2017. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.
 6. Vloge je potrebno poslati na naslov: Slovenska karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom: “Razpis za delovno mesto generalnega tajnika SK”.
 7. Kandidati, ki bodo izpolnjevali vsa razpisna merila in pogoje, bodo predvidoma v roku 30 dni po izteku razpisa povabljeni na osebno predstavitev.

predsednik Slovenske karitas

P.S.:

Kandidati morajo svojo ponudbo na interni razpis predložiti v tajništvo Slovenske karitas osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Slovenska karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti, označeno v levem zgornjem kotu na prednji strani kuverte: »Prijava na razpis za delovno mesto generalnega tajnika SK – NE ODPIRAJ – VLOGA« najkasneje do 17. 7. 2017.

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 12.00 ure oddana v pisarni tajništva Slovenske karitas ali če je zadnji dan roka oddana po pošti kot priporočena pošiljka. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.