Delavnic “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti 2011/12 “

Na Slovenski Karitas smo tudi v začetku šolskega leta 2011/12 povabili k izvajanju delavnic na temo podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki vse slovenske osnovne in srednje šole.
Pripravili smo didaktična gradiva za izvedbo različnih delavnic, ki so potekale po slovenskih šolah v novembru in decembru 2011.
Likovne, ustvarjalne, literarne in/ali interaktivne delavnice so potekale na podlagi animirano-dokumentarnega filma “Prihodnost je v naših rokah”, PowerPoint predstavitve o problematiki, dokumentarnega filma iz Zambije “Natwange – Veselimo se”, filma J. Mitwaja o okoljski problematiki v Zambiji, na podlagi foto-govorice ter dramske igre/zgodbe “Popotovanje štrka Simona”. Z delavnicami smo želeli učence in dijake spodbuditi, da so razmišljali, kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice na življenja njihovih vrstnikov v revnejših državah, še posebno v Afriki. Ob tem smo želeli pri učencih/dijakih spodbuditi občutek odgovornosti do ravnanja z okoljem in solidarnosti do vseh, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

Na naše povabilo se je odzvalo 147 osnovnih in 26 srednjih šol. Iz srca hvala vsem mentorjem, učencem in dijakom, ki ste sodelovali pri izvedbi delavnic, ustvarjali prekrasne izdelke ter razmišljali o življenju soljudi tako v Sloveniji kot tudi v državah izven naših meja. Izdelke učencev in dijakov si lahko ogledate v spodnji spletni razstavi.

Za didaktična gradiva za izvedbo delavnic “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti 2011/12 ” se obrnite na [email protected], tel.:01/300 59 65.

gradiva:
* delavnice OŠ
* delavnice SŠ
* delavnica pri predmetu angleščine
* foto-govorica, navodila
* PowerPint predstavitev “Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti”
* dramska zgodba “Popotovanje štrka Simona”
* navodila Sončnična semena

 

Spletna razstava “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti 2011/12 “

Osnovne šole:

DOŠ Prosenjakovci OŠ Litija
Dvojezična OŠ II. Lendava OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
IV. OŠ Celje OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Št. Jurij
OŠ “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano – Piran OŠ Mačkovci
OŠ 16. decembra Mojstrana OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
OŠ 8 talcev OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
OŠ 8 talcev Lipoglav OŠ Miklavž na Dravskem polju
OŠ 8 talcev Lipoglav, PŠ Laze OŠ Miklavž pri Ormožu
OŠ Angela Besednjaka OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
OŠ Antona Globočnika Postojna , izdelki 1, 2, 3 OŠ Miren
OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava, PŠ Zg. Polskava OŠ Mirna Peč
OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen OŠ Mladika
OŠ Bakovci OŠ n. h. Maksa Pečarja
OŠ Bežigrad OŠ Narodnega heroja Rajka
OŠ Bistrica ob Sotli OŠ Nove Fužine
OŠ Borcev za severno mejo OŠ Odranci
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo OŠ Ormož
OŠ Branik OŠ Otočec
OŠ Braslovče OŠ Pier Paolo Vergerio il vecchio Koper
OŠ Brezno Podvelka OŠ Pivka
OŠ Cirkulane-Zavrč, izdelki OŠ Polhov Gradec
OŠ Col OŠ Polhov Gradec, POŠ Črni vrh
OŠ Črna na Koroškem
OŠ Črna na Koroškem, PŠ Žerjav
OŠ Polje
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, PŠ Lokavec, slike OŠ Predoslje Kranj
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem OŠ Preserje pri Radomljah
OŠ Dobje OŠ Prevole
OŠ Dobravlje OŠ pri Mladinskem domu v Jaršah
OŠ Dolenjske toplice OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Bohinjska Bela
OŠ Domžale OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Ribno
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova OŠ Radlje ob Dravi
OŠ dr. Janeza Mencingerja OŠ Renče, PŠ Bukovica
OŠ dr. Ljudevita Pivka OŠ Rovte, izdelki
OŠ Draga Brejca Vipava, PŠ Vrhpolje OŠ Rudija Mahniča-Brkinica Pregarje, izdelki
OŠ Draga Kobala Maribor OŠ Srečka Kosovela Sežana
OŠ S. Kosovela Sežana, PŠ Lokev
OŠ Draga Kobala POŠ Brezje OŠ SE Vincenzo e Diego de Castro, PŠ Lucija
OŠ Duplek, PŠ Dvorjane OŠ Spodnja Idrija
OŠ Dušana Flisa Hoče OŠ Srečka Kosovela Sežana
OŠ Dušana Muniha Most na Soči OŠ Staneta Žagarja Lipnica
OŠ Dutovlje, PŠ Tomaj OŠ Stari trg ob Kolpi
OŠ F. S. Finžgarja, PŠ Begunje, izdelki OŠ Stična, PŠ Višnja Gora
OŠ Fram OŠ Šempeter v Savinjski dolini
OŠ Frana Albrehta OŠ Škofja Loka – mesto
OŠ Frana Erjavca OŠ Šmarje pri Jelšah
OŠ Frana Roša OŠ Šmartno pri Litiji
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci OŠ Šmihel, PŠ Bična vas, izdelki
OŠ Franja goloba Prevalje, POŠ Leše OŠ Štore , izdelki
OŠ Franja Malgaja, POŠ Blagovna, izdelki OŠ Trzin
OŠ Gabrovka – Dole OŠ Velika Dolina, izdelki
OŠ Grad, slike OŠ Veliki Gaber
OŠ Gustava Šiliha Laporje OŠ Veržej
OŠ Idrija OŠ Vič Ljubljana, slike
OŠ Ig OŠ Vitanje
OŠ II. Murska Sobota, PŠ Krog OŠ Vodice
OŠ IV. Murska Sobota OŠ Voličina , izdelki
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, izdelki OŠ Zreče
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, POŠ Cven OŠ Žužemberk
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika POŠ Kalobje
OŠ Ivana Kavčiča Izlake POŠ Trnava
OŠ Ivana Kavčiča, PŠ Mlinše PŠ Golo
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol PŠ Lipoglav
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol PŠ Podkraj
OŠ Jurčičevega Drejčka PŠ Svečina
OŠ Kamnica PŠ Šmihel
OŠ Košana SE/OŠ Dante Aligheri Isola
OŠ Kozje VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
OŠ Lava Celje

Srednje šole:

Biotehniška šola Maribor , izdelki
Dvojezična SŠ Lendava
ESIC Kranj, gimnazija
Gimnazija EURO šola Ljubljana
Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer, slike
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Gimnazija Koper
Gimnazija Ledina
Gimnazija Ledina
Gimnazija Litija
Gimnazija Šiška
Gimnazija Velenje
SGTŠ Radovljica
Srednja gradbena in lesarska šola Postojna
Srednja in poklicna šola Bežigrad – Ljubljana
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola Slovenjska Bistrica , izdelki
Srednja šola za oblikovanje
SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Škofijska klasična gimnazija Ljubljana
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Šolski center Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja
Šolski center Ptuj, elektro in računalniška šola
TŠC Kranj, strokovna gimnazija

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Nosilec projekta je Slovenska Karitas. Stališča izražena na spletni strani ne odražajo nujno tudi stališč EC in MZZ RS.